Strona została zaktualizowana
w dniu 14 kwietnia 2020 roku


drzewo genealogia kresy oszmiański

W dziale "GENEALOGIA OSZMIAŃSKA" znajdziesz między innymi:

• Spis nazwisk szlachty oszmiańskiej sporządzony przez Wasilija JURSZĘ w ramach realizowanego przez niego autorskiego projektu ...

• Cząstkowy spis nazwisk właścicieli nieruchomości z powiatu oszmiańskiego (na podstawie publikacji w Wileńskim Dzienniku Wojewódzkim w latach 1928 - 1939) sporządzony przez Ryszarda SYSA ...

• Spis nazwisk osadników wojskowych z powiatu oszmiańskiego (na podstawie danych z Centralnego Archiwum Wojskowego) przesłany przez Ryszarda SYSA ...

• Czesław Malewski, "Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiaty lidzki, oszmiański i wileński", Warszawa 2016herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański

wasilij jursza genealogia kresy oszmiański Василий Юрша (Wasilij Jursza) urodzony w Oszmianie, pochodzi ze znanego na Oszmiańszczyźnie rodu Skirmont - Jurszów, których zbadane i przygotowane przez Wasilija drzewo genealogiczne na Ziemi Oszmiańskiej sięga XVII wieku. Jest autorem wydanej w roku 2007 publikacji "Księga rodzinna" („Фамильная книга”) na temat genealogii oszmiańskich rodów szlacheckich. Od kilkunastu już lat wykonuje niemal benedyktyńską pracę analizy źródeł genealogicznych dotyczących Ziemi Oszmiańskiej: ksiąg metrykalnych, wywodów szlacheckich, rejestrów sądowych i podatkowych oraz innych dokumentów znajdujących się w białoruskich i litewskich archiwach. Wydobywa z nich informacje i jak z puzzli układa historię rodów szlacheckich zamieszkujących przez lata Ziemię Oszmiańską. Dlatego z dużą przyjemnością tworzymy na portalu oszmianszczyzna.pl dział poświęcony genealogii. Zaczynamy od publikacji najbardziej aktualnego (choć cały czas niepełnego) spisu nazwisk szlacheckich występujących na terenie Oszmiańszczyzny w okresie od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego do początków XX wieku. Zachęcamy do kontaktu z autorem i dzielenia się swoimi uwagami, uzupełnieniami i ewentualnymi sprostowaniami. W przypadku pytań czy próśb o pomoc w poszukiwaniach genealogicznych proszę się kontaktować bezpośrednio z autorem Spisu szlachty oszmiańskiej Wasilijem Jurszą (można zarówno w języku rosyjskim, jak i PO POLSKU) - za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: vasili.yursha@gmail.com.

herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański herb szlachecki Oszmiana genealogia kresy oszmiański

Wszystkie przedstawienia herbów opublikowane na stronie genealogia.oszmianszczyzna.pl są autorstwa Tadeusza GAJLA - światowej sławy twórcy wizerunków herbów, który wyraził zgodę na te publikacje. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na stronę Autora szczegółowo omawiającą wzory herbów: gajl.wielcy.pl

Polecamy także serię wydawniczą "Oszmiański kraj" autorstwa Wasilija Jurszy:

wasilij jursza genealogia kresy oszmiański wasilij jursza genealogia kresy oszmiański wasilij jursza genealogia kresy oszmiański wasilij jursza genealogia kresy oszmiański

NOWOŚĆ


Szlachta powiatu Oszmiańskiego.

Данный список является собственной авторской наработкой. Цель публикации – помощь начинающим исследователям в локализации района поиска. Под ошмянской шляхтой автор подразумевает шляхту, проходящую по спискам ошмянской хоругви в Пописах войска ВКЛ за 1528, 1565, 1567 гг., по Подымным тарифам Ошмянского повета за 1690 и 1735 гг., по метрикам костёлов Ошмянского повета в разных его границах, по древним актам ошмянских судебных инстанций. Основные источники – метрики костёлов Ошмянского деканата: Беница (с 1805), Деревна (с 1820), Докшишки (с 1813), Граужишки (с 1766), Гудогай (с 1798), Гольшаны (с 1798), Крево (с 1798), Нарвилишки (с 1798), Ошмяны (с 1798), Мурованая Ошмянка (с 1814), Слободка (с 1815), Солы (с 1802), Сморгонь (с 1805), Сурвилишки (с 1813), Жупраны (с 1798), метрики Цудзенишского (с 1766), отдельные метрики Шумского, Медникского и Таборишского костёлов и Борунской церкви (с 1814), Ревизские сказки по Ошмянскому уезду Виленской губернии за 1795-1854 гг., выводные шляхетские дела Виленского дворянского депутатского собрания, дворянские списки, а также некоторые другие открытые исторические источники, полный список которых будет опубликован по завершению работы.

ВНИМАНИЕ: Работа над cписком не закончена и сам cписок не может считаться полным. Список публикуется с целью уточнения, дополнения, а также привлечения заинтересованных лиц к сотрудничеству. Возможны заимствованные из первоисточников искажения в написании отдельных фамилий и населенных пунктов. Указанные населенные пункты в большей степени относятся к фамилии шляхты и могут не соответствовать показанному гербу в случаях, когда род пользовался более чем одним гербом. В некоторых случаях представленный список земельных владений, соответствующих данному роду может быть неполным.

В дальнейшем предполагается развернуть информацию по каждой из фамилий списка. В настоящее время открыта подробная информация о роде: Докурно, Скирмонт-Юрша, Снешко и Желиговский (фамилия в списке является активной ссылкой). По образцу и подобию планируется представлять и другие роды. Делаться это будет постепенно по мере форматирования данных под публикацию на сайте - начиная с тех родов, представители которых оказали значительную помощь в проведении исследований.

Poniższy spis powstał w wyniku prywatnego projektu autorskiego. Celem jego publikacji jest pomoc początkującym poszukiwaczom w zlokalizowaniu rejonu poszukiwań. Pod pojęciem oszmiańska szlachta autor rozumie szlachtę, pojawiającą się w spisach oszmiańskiej chorągwi w Popisach wojska WKL za lata 1528, 1565, 1567, w Rejestrach podymnego powiatu oszmiańskiego za lata 1690 i 1735, w metrykach kościołów powiatu oszmiańskiego w różnych jego granicach, w dawnych aktach oszmiańskich instancji sądowych. Podstawowym źródłem spisu są - metryki kościołów oszmiańskiego dekanatu: Bienica (od 1805), Derewna (od 1820), Daukszyszki (od 1813), Graużyszki (od 1766), Gudohaje (od 1798), Holszany (od 1798), Krewo (od 1798), Narwiliszki (od 1798), Oszmiana (od 1798), Murowana Oszmianka (od 1814), Słobodka (od 1815), Soły (od 1802), Smorgonie (od 1805), Surwiliszki (od 1813), Żuprany (od 1798), metryki kościoła w Cudzeniszkach (od 1766 roku), oddzielne metryki kościołów w Szumsku, Miednikach i Taboryszkach i cerkwi w Borunach (od 1814), spisy rewizyjne powiatu oszmiańskiego wileńskiej guberni za lata 1795 – 1854, dokumenty wywodów szlacheckich wileńskiej Deputacji Szlacheckiej, spisy szlachty (dworian), a także niektóre inne dostępne źródła historyczne, których pełen spis zostanie opublikowany po zakończeniu prac.

UWAGA: Prace nad spisem nie są zakończone i sam spis nie może być uznawany za kompletny. Spis został opublikowany w celu jego uściślenia, uzupełnienia, a także zachęcenia osób zainteresowanych do współpracy. Możliwe, że w spisie występują przeniesione ze źródeł pierwotnych zniekształcenia w zapisie poszczególnych nazwisk i miejsc zamieszkania. Wskazane miejsca zamieszkania w dużej części odnoszą się do rodzin szlacheckich i mogą nie odpowiadać wskazanemu herbowi w przypadkach, kiedy ród posługiwał się więcej niż jednym herbem. W niektórych przypadkach przedstawiony spis posiadłości ziemskich odpowiadających danemu rodowi może być niepełny.


W dalszej kolejności przewiduje się rozwinięcie informacji o każdym nazwisku ze spisu. Obecnie jest udostępniona szczegółowa informacja o rodzie: Dokurno, Skirmont - Jursza, Śnieszko i Żeligowski (nazwisko w spisie jest aktywnym linkiem). Według tego wzoru i podobieństwa planuje się przedstawianie innych rodów.
Będzie się to dziać stopniowo, w miarę przygotowywania danych do publikacji na portalu – zaczynając od tych rodów, których przedstawiciele okazali znaczącą pomoc w przeprowadzeniu poszukiwań.

Dane na dzień 5 marca 2014 roku
NAZWISKO HERB ROK I MIEJSCE WYWODU - ROK AKTYKACJI W OSZMIANIE POSIADANE MAJĄTKI DATA WZMIANKI W DOKUMENTACH
Abadowicz Łabędź   Cieszkowo  
Abicht Jastrzębiec   Ciechowo 1833
Abragimowicz Ulanicki   Sobolence  
Abramowicz Jastrzębiec   Bołtupie, Wielbutowo, Rownopole, Jurszany, Kleje, Worniany, Kobylnik, Sielec, Baranowicze  
Abramowicz Tępa Podkowa ?    
Abramowicz Korab    
Abramowicz-Rodlinowicz Dołęga tatarska rodzina Bołdyry  
Abramowicz   tatarska rodzina Polany, Sielce Kadysowszczyzna  
Achmatowicz- Starzyński Kotwicz tatarska rodzina 1807 Wilno Łostaja, Horodziłowo, Bergaliszki, Kuty, Ponary, Goreckowszczyzna 1760
Adamowicz Leliwa 1807 Wilno, 1835 Mińsk - 1803 i 1818 Oszmiana Adamowszczyzna, Golginiszki, Jabrowicze, Susliszki, Wołoćkowszczyzna, Wołojcie, Ginkowszczyzna  
Akreyć Jastrzębiec   Oszmiana, Sylwestrowszczyzna 1832 - 1909
Alchimowicz Pobóg odm. 1802 Mińsk Oszmiana, Kuszlany 1910
Alekiewicz (Olekiewicz)     Uhlany 1805 - 1809
Aleksandrowicz Kościesza 1811 Wilno Błotkowszczyzna  
Aleksandrowicz Aleksandrowicz 1799 Wilno, 1825 Oszmiana Tataryszki, Łuszczykowszczyzna, Łosza, Olany, Osowa, Barańce, Kleje 1701
Aleksandrowicz Aleksandrowicz tatarska rodzina 1818 Mińsk Taszlikowszczyzna, Tryple  
Witold-Aleksandrowicz Aleksandrowicz    
Ambrożewicz Ambrożewicz   Szumiliszki, Jurszany  
Ambrożewicz Wąż   Olany 1700
Andrzejewski Prus 1815 Mińsk Cudzeniszki, Tołociszki, Oszmiana 1783
Andruszkiewicz (Androszkiewicz) Mogiła 1804 Wilno - 1819 Oszmiana f. Dowbuciszki, Songajłowszczyzna  
Androszewicz       1528
Andrejewicz       1528
Andrzeykowicz Gryf 1836 Wilno   1838
Andrzeykowicz Lubicz      
Anforowicz     Kozarowszczyzna, Popielewicze 1838
Ankudowicz Sulima 1820 Ankudy, Chorążyszki, Duniłowicze, Kamienica 1734
Anszlewski ? Dąbrowa 1804 Mińsk    
Antoniewicz Janina   Jazerce  
Antonowicz     Łyczkowce, Kozarowszczyzna  
Antosiewicz     Ponizie  
Antuszewicz Krzywda ?   Sinki gm. Bienica  
Apanowicz (Oponowicz ?)     Dowkniewicze  
Aramowicz - Radmiński Odrowąż   Rożysław, Moszki, Tarasowo 1775
Aramowicz - Litawor Odrowąż 1800 Mińsk Ławski Bród  
Arazowicz   tatarska rodzina Kajacienięta  
Araszkiewicz     Skoreliszki Tomasowskie  
Arazowicz   tatarska rodzina Kajacinięta  
Arburdowicz   tatarska rodzina Dowbuciszki, Hamzicze  
Arcimowicz     Oszmiana, Niewiaryszki 1802 - 1806
Arciszewski Prawdzic 1848 Wilno/Oszmiana Tanszczyzna, Garlinszczyzna 1799
Arciuszkiewicz Świerczek - 1803 Oszmiana Koraby, Kamionka, Wołowiki, Żygiany, Junkowicze gm. Dziewieniszki 1801
Ardaszewicz   tatarska rodzina Łostaje 1710
Arestowicz Leliwa 1824 Mińsk Raczuny  
Assanowicz Łuk ? tatarska rodzina Sakowicze. Kaskiewicze  
Audycki Łabędź ?   Ponadstawe 1821
Augustynowicz (Awgustynowicz) Ogończyk 1811 Wilno/Oszmiana Bryndziszki, Radziuny, Trokiele, Mikszany, f. Trzeciniszki 1802
Awłasewicz     Boruny, Zahorze 1832
Azulewicz Azulewicz tatarska rodzina Ponary  
Bagiński Korwin 1799 Wilno Juryszki - Skormonciszki  
Bajkowski Lubicz   Wojgeta  
Bajrulewicz Dołęga tatarska rodzina Ponary-Gudzielewszczyzna  
Bajruszewski   tatarska rodzina Hamzicze  
Baka     Obórek  
Bakanowski Lubicz - 1803 Oszmiana Stara Oszmiana  
Bakarowski (Bakerowski)     Ligi, Giejstuny 1818 - 1830
Bakszewicz Szeliga - 1827 Oszmiana    
Balcewicz (Bolcewicz) Pogonia ?   Oszmiana 1820 - 1833
Balewicz Korczak 1803 Mińsk    
Baliński Ogończyk   Plebance, Zalesie, Sińki 1824 - 1828
Bałaban     Bałabanowszczyzna  
Baniewicz Starykoń ? 1820 Wilno -1822 Oszmiana Szczepanowicze, Wiciule, Żygiany, Potroki 1814
Barancewicz Junosza ?   Bielica, Zubierowo, Żukowszczyzna 1820
Barankiewicz Ostoja 1802 Mińsk    
Baranowicz Junosza 1800, 1832 Wilno - 1805 i 1820 Oszmiana Baranowicze, Połudy, Eygirdy, Barańce, Żuprany, Goreckowszczyzna, Michałowszczyzna 1683
Baranowicz Syrokomla odm.      
Baranowski Grzymała 1798 Wilno; 1806 i 1835 Mińsk Graużyszki, Bor, Miżany, Kondraciszki 1758
Baranowski Jastrzębiec - 1825 Oszmiana    
Baranowski   - 1816 Oszmiana Derewna, Widnopole gm. Dziewieniszki, Romanowszczyzna, Brodowszczyzna, Bijuciszki, Podlaskowo, Grodzi  
Baranowski - Murza - Dagestański Tuhan tatarska rodzina Łostaje 1765
Barszcz Jastrzębiec   w parafii Holszany, Żuprany  
Barszczewski Kotwica 1815 Mińsk Chocina, Wiszniewo, Siwiszczyzna, Ostaszki  
Barszczewski Ślepowron 1811 Wilno Łubianka  
Bartnikowski Rola ?      
Bartoszewicz Janadar 1811 Wilno, 1827 Oszmiana Rymuny, Łosza, Stempkowszczyzna, Mileyszuny 1528
Bartoszewicz Bartliński 1818 Mińsk Warni  
Bartoszewicz Jastrzębiec 1815 Mińsk    
Barynkiewicz     Miżany  
Baszewski     Jachimowszczyzna, Licinięta 1826
Bajkowski Krzywda ?   Hermaniszki 1692 - 1803
Bawiński Pokoszowo     1827
Bazarewicz Łuk tatarska rodzina 1818 Oszmiana Dowbuciszki, Ciereszki, Uścinowszczyzna  
Bazarewicz-Kurmanowicz Bazarewicz tatarska rodzina Mysa, Krewo, Wawuki  
Bazarewski   tatarska rodzina Warakomszczyzna, Bonifacowo  
Bażewicz Lubicz   Bijuciszki  
Bądzyński        
Bedunkiewicz (Bedunkowicz)     Mochówka 1846 - 1849
Bejnar Nowina   Skirmunciszki  
Bejnarowicz Abdank 1803 Mińsk Lenkowszczyzna  
Benisławski Pobóg   Bonifacowo, Polany  
Berdowski   1817, 1844 Wilno Bałwaniszki  
Bereśniewicz Kościesza odm. 1812 i 1832 Mińsk Jurszany, Skirdzimy, Derewna  
Bernatowicz Lubicz 1804 i 1817 Grodno Lenkowszczyzna, Romaszkowszczyzna, Radziuki  
Bertosz       1528
Bezlepowicz     Bezlepy  
Białostocki Suchekomnaty 1815 Mińsk Ukropowicze  
Białowecki     Dwór Borzden gm. Bienica  
Białyszewski Prus I ?   Skomarogi  
Bieduński     Woronowszczyzna  
Biegański Miesiąc tatarska rodzina Woropajewo-Wasilewszczyzna, Olszyn  
Biegański Prawdzic 1833 Mińsk Wiśniewo  
Bielak Bielak ?   Ponary  
Bielawski Jastrzębiec   Tabory, Adamowszczyzna, Wielbutowo, Mieszkuciszki, Rałowszczyzna  
Bieldziszewski     Nowosiołki  
Bielewicz Mogiła 1825 Mińsk Grunciszki, Gilmanowszczyzna, Chodzkowszczyzna  
Bielikowicz własnego   Mieglany, Krykiany, Ostrowiec 1586
Bieliński     Tołociszki  
Bielski   1819 Wilno, 1820 i 1823 Oszmiana Nowopole, Kamienny Łog, Raczki, Bryndziszki, Rałowszczyzna, Wiszniowce, Olany  
Bienicki Natarcz   Bienica  
Bieniusz     Kuckuny  
Bieńkowski Łada      
Bieńkuński Bajbuza   Łubianka, Pogiry, Chorążyszki, Ruczany, Popielewicze, Sylwestrowszczyzna, Woszkienniki, Dubniki  
Biernacki Pobóg 1801 Wilno Malinowszczyzna, Oszmiana, Graużyszki  
Biesiecki Kornic   Horodeczno  
Biesiekierski Pomian 1804 Wilno Swily  
Bigociewski       1528
Biliński     Oszmiana, Raczki  
Bilmin Trąby ? 1819 Wilno ?, 1821 Oszmiana    
Birula Birula      
Błaszkiewicz     Szłapikowszczyzna  
Błażewicz Sas   Lubciszki, Bojary, Żurawy, Iwaszkowce gm. Soły,  
Błażejewicz     f. Kuncowszczyzna, Nowodworzce, Emelany  
Błażewicz - Juchnowicz Sas 1817, 1823 i 1834 Mińsk Lubciszki, Geszgeliszki, Mieżany, Subaciszki, Puzyry  
Błocki Leliwa 1822 Oszmiana Żurawy, Prackowszczyzna, Łopocie  
Błuś Kościesza   Nierowka, Krzywsk  
Boban Pobóg 1837 Wilno Haniewo, Polany, Eygirdy, Bobanowszczyzna, Mileyszuny  
Bobasz   tatarska rodzina Klewica  
Bobiański     Szumieliszki  
Bobiatyński     Oszmiana  
Bobkowski     Łojciowszczyzna  
Bobrownicki     Giejstuny  
Bobrowski Jastrzębiec - 1802 i 1822 Oszmiana Dwór Trapałow, Kleje, Łosza, Mieżany, Pikuny, Szumiliszki, Wołoycie  
Bocianowski (Bacienowski) Lubicz ?   Kamionka  
Bogatko     Smorgonie 1826
Bogdziewicz (Bohdziewicz)     Haniewo, Łubianka  
Bogucki Abdank   Jurszany, Skirmunciszki, Dowbuciszki, Skirdzimy  
Bogumiło Starykoń ? 1827 Oszmiana    
Bogusław (Bousław)     Dorgiszki  
Bogusławski Prus 1803, 1804 i 1812 Wilno, 1827 Oszmiana, 1835 Mińsk Dokurniszki, Szumiliszki, Łudy, Proniuny  
Boguszko (Bohuszko) Gozdawa   Polany, Mostwiliszki, Bohuszki, Kamionka, Bijuciszki  
Boguszkowicz       1528
Bohdanowicz     Moczuły, Kucewicze, Nowosiołki, Kozłowszczyzna, Kazimierzowo gm. Bienica 1528
Bohdanowicz - Murza - Wojna Łada tatarska rodzina Łostaja 1636
Bohusz Okmiński 1830 Mińsk Mogilniszki, Mostwiliszki  
Bohuszewicz Gozdawa 1811 Mińsk Kuszlany, Woynicze, f. Bohusze gm. Krewo, Moczuły 1528
Bojarski     Siedlarowszczyzna  
Bokiej Topór      
Boksza        
Bokszczanin (Bohszczanin) Kos   Dwór Raczuny, Szapowały, f. Ruteliszki, Rudziszki, Łopocie, Bohuszki, Nowosiołki  
Bolcewicz Pogonia ?      
Bołtuć     Bołce  
Bomblewicz Trzaska ? (? Wąż ?)   Żurawy, Radziuny  
Boraczewski Ostoja ?   Jurszany  
Borejko Jastrzębiec      
Borkowski     Cudzeniszki, Jurszany, Szłapokowszczyzna  
Borodzicz Brodzic 1802 Mińsk Pomarszczyzna  
Borowik     Dwór Derewna, Starzyna  
Borowski Lubicz 1823 Mińsk Zurawy, Karszuniszki, Oszmiana Murowana, Poroyscie, Kamienka 1811
Borsuk     Naruszowce  
Bortkiewicz Siekierz 1792 ? - 1819 Oszmiana Bortkiewicze, Golginiszki, Gurele, Piktusza, Adamowszczyzna  
Bortkiewicz Lubicz 1819 Wilno, 1834 Mińsk Bortkiewicze  
Borysiewicz Epinger ?   Pogiry  
Boryczewski   - 1804 Oszmiana Kamionka,  
Boryczewski Znin - 1826 Oszmiana Podhaje, Dworzyszcze, Dorgiszki  
Borzdziński (Barzdziński)     Perechody, Wasiuki 1801- 1816
Borzobohaty Jelita 1802 Mińsk, 1826 Grodno    
Boskowicz       1528
Boufał     Gurki  
Boyniecki     Wilianow  
Braciszewski     Daukszyszki Hrynkiewiczowskie 1671
Brałkowski     Szczepanowicze  
Brant     Dwór Stasin  
Brasławski     Pogiry  
Brażyc     Olany, Giniewce  
Brażycki     Olany, Giniewce  
Brochocki Ossorya   Zaliejki, Gawie  
Broniewski     Żynkowszczyzna  
Bronowski Korab 1825 Oszmiana Dwór Braniczewo, Hołoblewszczyzna, Łubianka, Naruszowce  
Bryczkowski     Skrodczyzna  
Brzeziński Łabędż 1820 Wilno, 1826 Mińsk Łużany, Lenkowszczyzna, Dorgiszki, Truchaniszki  
Brzezański Rogala 1833 Mińsk Matukowszczyzna  
Brzosko Nowina ? 1825 Oszmiana Miżany, Indrupie, Kumielany, Michałowszczyzna  
Brzostowski Strzemię   Łosza, Święty Duch  
Brzozowski Korab   Jurszany, Łubianka, Wiciule  
Buchowiecki Buchowiecki      
Buczyński Strzemię 1817 Mińsk Świr, Bułkowszczyzna, Hermaniszki, Bienica  
Budaj     Wiciule, Stodolniki  
Budźko Gąska ?   Graużyszki, Żygiany  
Budzianowski Dąbrowa 1803, 1830 i 1842 Mińsk Adamiszki  
Budkiewicz (Butkiewicz)   - 1820 Oszmiana   1528
Bujakow Oszmiana      
Bujalski Kościesza 1803 Mińsk , 1803, 1832 Wilno - 1805 Oszmiana Oszmiana, Zapoń, Nowosiółki, Mosznice, Czerkasy, Szyłowce, Korowajowszczyzna  
Bujanowski (Bojanowski)     Dwór Wielbutów, Krzyżelewszczyzna, Rymowicze  
Bujko Jastrzębiec 1820 Wilno, 1821 Mińsk Bujki, Jurszany, Powiłojcie, Wielbutowo  
Bujko Ślepowron 1821 Grodno Olany, Januszkowski, Miasnikowski  
Bujnicki Ślepowron 1807 Wilno Dwór Zahorze., Mazurowszczyzna, - Habino  
Bujniewicz     Żuprany  
Bujniewicz (Buyniewicz)     Alizowa, Lachowka  
Bujwid (Bóywid) Ślepowron   Suśliszki, Nowodworzce, z. Nowosiołki  
Bukaty Pomian 1800 Wilno, 1829 Mińsk Wilanow, Cudzeniszki, Zaleskowszczyzna, Ejgirdowszczyzna, Jurkowszczyzna, Myssa  
Bukowski Bończa 1823 Mińsk - 1827 Oszmiana Siękowszczyzna, Słoki, Mazuryszki-Rymuny ?  
Bułhak   tatarska rodzina Michnicze  
Bułhak Syrokomla 1802 Mińsk Cudzeniszki, Klewica  
Bułharowski Półświat ? 1787, 1797 Wilno ? Dwór Wiszniowka, Skirmunciszki, Oszmiana  
Buniewicz (?Baniewicz?)   - 1821 Oszmiana    
Burakowski     Rałowszczyzna, Nowosiady, Nowiny  
Burnejko   1820 Wilno Błotkowszczyzna  
Burzymski Pobóg ?   Żurawy  
Burzyński Trzywdar   Zamianka, Debesie, Bierwieńciszki, Garacze  
Buszyński (Buzynski)     Debesie  
Busz Jasieńczyk 1806 i 1829 Mińsk Żdanowka, Kopackowszczyzna  
Butkiewicz Trzaska - 1816 Oszmiana f. Ławrynki, Powiaże, Panawieliszki, Gradowszczyzna, Oszmiana  
Butkowski Pobóg - 1816 Oszmiana Skirmunciszki  
Butler     f. Kamionka, Proniuny  
Butrymowicz     Jagiełłowszczyzna 1863
Butrymski     Graużyszki  
Bybiński     Kuszlany  
Bychowiec Mogiła 1804 Oszmiana Dworzyszcze, Sięciłowszczyzna, Krywule  
Byliński     Cudzeniszki, Raczki  
Byczkowski     Smorgonie  
Byszewski     Markiniaty, Wiaże  
Byszyński Prus III   Krewo, Ludwikowszczyzna; gm. Traby  
Cecerski     Żuprany  
Cedrowski Odrowąż (? Gryf ?)   Klewica  
Chalecki Bończa   Dembino  
Chalecki - Kurmanowicz   tatarska rodzina Musakowszczyzna  
Charewicz   1827 Oszmiana Mazuryszki, Reczykowszczyzna, Kleje, Maczkuny  
Charytonowicz Charyton ?      
Chiniewicz     Popiszki  
Chludziński Cholewa odm.   Zaladze, Dziewieniszki  
Chłusowicz Chłusowicz (?Gozdawa?)   Porojście  
Chłusewicz     Oszmiana  
Chmarycz       1528
Chmielewski Radwan 1830 Oszmiana Dwór Dokurniszki, Polany, Piktusza, Bołtupie, gm. Grauzyszki, Dziegieniewo, Widejsze  
Chodaszewski     Liczynięta  
Chodorowicz     f. Polany  
Chodasewicz Poraj ?      
Chądzyński     Antonowo, Bortele, Siniawska Słoboda, Krakówka  
Chodziński Ciołek (?Guczy?) 1802 Oszmiana Bojary, Bortele, Bierwieńciszki  
Chodkiewicz (Chotkiewicz) Kościesza,   Bohdanow  
Chodyka     f. Narbutowszczyzna  
Chodżkiewicz Kościesza ?      
Chodźko Kościesza   Tataryszki, Kijudziszki, Zahorze gm. Bienica; Chodzkowszczyzna gm. Krewo  
Chodźko - Borejko Kościesza   Mysa, Kajacienięta, Łosza, Mazuryszki  
Chojecki Lubicz   f. Kozarowszczyzna, Pałusza, Medzielany, Dziegieniowo; Rudniki, Oszmiana, Kuszlany, Wojnicze  
Choiński     Raczki  
Chomiński Lis   Wojsznaryszki, Postawy, Barańce, f. Rozkosz  
Chomiński Poraj   f. Narbutowszczyzna, Kobylnik  
Chomiczewski Radwan 1808 Oszmiana f. Wołosowszczyzna, Górki gm. Bienica  
Chomski Gryf ?   Szarki, Golginiszki, Chomkowszczyzna, Chomszczyzna, Haniewo, Biryndziszki, Raczki  
Choroszewski   1800 Oszmiana Dwór Ponizie, Konty  
Chociński Jastrzębiec ?   Łosza  
Chrapowicki Gozdawa 1833, 1837 Wilno Kozłowszczyzna, Niewiaryszki  
Chreptowicz Odrowąż   Wiszniewo, Bakszty  
Chrzczonowicz Ślepowron ? 1798 Wilno ?   1528
Chwietkiewicz (Chwiedkiewicz) Jastrzębiec   Tarasowszczyzna, Goreckowszczyzna  
Cidzik (Cydzik)     Szczepanowicze  
Ciechanowicz Mogiła 1804 Oszmiana Dukiele, Raczki, Żwirbliszki, Jurszany  
Ciechanowicz Nałęcz 1811 Oszmiana Żurawy, Golginiszki, Narbuty, Lachowka  
Ciechanowiecki Dąbrowa   Krewo  
Ciecierski     Ganowszczyzna, Kajacienięta  
Ciecierski Ślepowron   Baranowicze  
Cieraszkiewicz     Pietkowszczyzna  
Ciszkowski     Łużyszcze  
Ciundziewicki Dołęga   Stymonie  
Ciurla     Ostaszki  
Cwirko     Wielbutowo  
Cybowicz Godziemba   Liszkuniszki  
Cybowski     Koraby  
Cybulski Prawdzic 1803 Wilno, 1827 Oszmiana Wolojcie, Barańce, Rudziszki, Girszczyzna, Licienięta, Zascienie, Jabrowicze  
Cyrycki (Czyrycki)     Raczki, Indrupie  
Cywiński Puchała   gm. Połoczany, Mostwiliszki  
Czajewski     Grodzi, Mokre  
Czajkowski Dębno ?   Osinowka, Karłowszczyzna, Podbałwaniszki, Bierwieńciszki, Wielbutowo  
Czapliński Drogosław 1798 Wilno ? Misiuniszki  
Czapski - Hutten Leliwa odm.   Żuprany, Nowosiólki, Zarecze, Latowicze  
Czarkowski Abdank ?      
Czarnecki Prus III ?   Łosza  
Czarnocki Lis ?   f. Debesie  
Czaśnicki Trąby   Masłikowszczyzna gm. Połoczany  
Czasznicki Doliwa   Łosk, Horodziłowo  
Czechowicz Ostoja   Dwór Hołoblewszczyzna, Żuki, Góry, Rymowicze; Siekeryszki gm. Dziewieniszki  
Czechowicz - Lachowicki Ostoja   Bohdanow, Wojgiany  
Czechowski        
Czekanowski     Oszmiana  
Czernikiewicz     Łapowicze, Łasiewicze, Sienki  
Czeszejko Jastrzębiec ?      
Czempiński Lew ?      
Czerkaski     Żwirbliszki, Kleje, Kudziekolnie  
Czerniewicz       1528
Czerniawski Jastrzębiec ? 1806 Oszmiana Zascienok, Zahorze gm. Holszany  
Czerniewski     Zascienie, Ponary  
Czernicki Jastrzębiec odm.   Gedejki, Piktusza, Żurawy, Birzyń gm. Dziewieniszki; f. Narbutowszczyzna, Jackuny, Kuszlany  
Czernikowicz       1528
Czernowicki     Kamienny Łog  
Czertowicz Pobóg ?   Łosza, Zamościany  
Czerwiński     Oszmiana  
Czudłowski     Miczulany  
Czyczyn Abdank ?   Zaleskowszczyzna  
Czymbajewicz Warnia ? tatarska rodzina gm. Dowbuciszki  
Czyż Godziemba ?   Dwór Ponizie, Dwór Giedejki, Łoyciowszczyzna, Antoniszki, Stymonie; Jachimowszczyzna gm. Traby  
Czyżewicz       1528
Dachnowicz Korczak ?   Dachny gm. Krewo  
Damiecki Prus II - Wilczekosy 1800 i 1853 Wilno ? Holszany, Mieszkuciszki, Kozłowszczyzna  
Domacki     Kuropatowszczyzna  
Daniewicz Doliwa ?   Jurszany, Pogiry 1675-1784
Danejka Sas ?   Bartoszuny gm. Siedliszcze  
Danilewicz Ostoja 1835 Wilno Szczepanowicze, Świrany, Mokrzyce, Jachimowszczyzna gm. Traby, Wielkie Sioło  
Danuszewski (?Daniszewski?)     Biryndziszki  
Dańkowski     Kuszlany 1826
Darewski Szreniawa   Rownopole, Kozłowszczyzna  
Darowski Ostoja      
Dasiukiewicz     Kopcewicze  
Daszczyński Łabędź ?   Biryndziszki, Szumieliszki, Kleje, Mieszkuciszki, Wielbutow, Żwirbliszki  
Daszkiewicz Leliwa 1822 Oszmiana Kamienny Łog, Prackowszczyzna, Łowciszki, Żuprany, Kleje  
Daszkowicz     Dachny  
Dawidowicz Trąby ?   Karszuniszki, Karczma Gołynka, Ponary  
Dawksza (Dauksza) Pierzchała   Murowana Oszmiana  
Dąbrowski     Haniewo, Worniany, Polany, Woynicze, Dorgiszki, Znoski, Kirkliszki, Jurszany 1699
Dumbrowski     Mileyszuny  
Degawi     Suhłobiszki, Szczepanowicze  
Dederko Dederkało   Cycyn, Obórek  
Dembowski        
Demontowicz     Wielbutowo  
Dernałowicz Lubicz      
Derpert     Gudzinięta  
Dębski     Praskowszczyzna, Indrupka,  
Dembski (Demski)     Miżany, Indrupie  
Dłuski     Staniewicze  
Dłużniewski        
Dmitrewski     Oszmiana  
Dmochowski Pobóg   Zabłoć, Surwiliszki, Bakszyszki, Kirkliszki, Pikuny, Jakuń; gm. Dziewieniszki, Łyczkowce gm.Traby  
Dmuchowski Pobóg ? 1816 Oszmiana Ławski Brod, Pikuny, Blikany, Borowa  
Dobkiewicz (Dopkiewicz)     Jurszany, Dwór Wielbutowo  
Dobkowicz       1528
Dobrowolski Doliwa 1800 Wilno, 1822 i 1829 Oszmiana Golginiszki, Haniewo, Bohuszki, Dorgiszki, Baruliszki  
Dobrowolski Ślepowron   Kurowszczyzna, Szczepanowicze  
Dobrzelewski     Żuprany  
Dobrzyński Jelita   Łosza, Bohdanówka, Perłowa Góra  
Dobużyński     f. Piktusza  
Dokurno Dołęga 1812 Oszmiana Dokurniszki, Wielbutowo, Jurszany, Kamionka, Samorodniki, Baranowicze 1528
Dolęgowski     Michałkonie  
Domanowski     Oszmiana  
Domaszewicz Łabędź 1798 Wilno, 1827 Oszmiana Sienkowszczyzna  
Dombrowski   1804 Oszmiana Kantorowszczyzna  
Dorniak Półkozic   Rałowszczyzna, Dorgiszki, Wołowiki, Nowopole  
Dorohostajski Leliwa   Murowana Oszmiana  
Dowgiałło Abdank      
Dowgiałło Kajszyły tatarska rodzina Dowbuciszki, Ponizie - Azarowszczyzna  
Dowgiałło - Urus - Murza Okno tatarska rodzina Łostaje 1764
Dowgiałło Zadora 1806 Wilno f. Bryndziszki, f. Narbutowszczyzna, Kopanebłoto  
Dowiatt (Dowiad) Gryf ?   Mokrzyce, Siedlarowszczyzna, Jarociszki  
Dowgird (Dołgierd) Łabędź   Brzezińszczyzna  
Dowkulewicz       1528
Dowkszewicz       1528
Downar   1802 i 1827 Oszmiana Skrodzczyzna  
Downarowicz Przyjaciel 1804 Wilno Mokrzyce, Jasieniowo, Widoki, Rudniki, Nowosiady  
Dowojna Szeliga ?      
Drobyszewicz       1528
Drozdowski     Dwór Graużyszki, Chołmaczek, Bakszty  
Dronsejko (Drąseyko) Topór ?   Cudzeniszki, Cieleżyszki, Kuszlany  
Drucki - Sokoliński Druck ?   Bieniuny  
Drzewicki Ciołek ? 1799 Wilno ? Poroyście, f. Izabelin  
Dubicki   1825 Oszmiana Czotyrki  
Dubrawski Sas      
Dubrowicz       1528
Dubrowski Lewart ?   f. Małyszkowszczyzna-Jurażyno, Jurszany  
Dukszta     Kuszlany  
Dybowski     Wiśniewo  
Dworzecki     Łostaje  
Dziczkaniec Ślepowron ?   Kamienny Łog  
Dziedziul Sas odm. 1795 Jurszany, Skirmunciszki, Pogiry, Gradowszczyzna  
Dziegielewicz     Mileyszuny  
Dziekowicz     Łosza  
Dziekoński Korab ?   Rownopole, Szczepanowicze, Liszkuniszki  
Dzieńdolet Sas ?      
Dzierżyński Sulima   Dzierżynowo  
Dzieszuk Kościesza   Wałosza  
Dziewiałtowski Trąby   Remiejkiszki  
Dziwlewski        
Ejgird Abdank      
Ejgird Ejgird 1804 Wilno - 1822 Oszmiana Ejgirdowszczyzna, Cimochi  
Ejdziatowicz Łuk ?      
Ejnik Żnin ? (Pobóg ?)   Jurszany Dolne, Patoki  
Eysmont (Eysmunt) Korab ?   Wiciule, Jurszany, Szczepanowicze, Rosalszczyzna-Paszkiszki, Krzyżelewszczyzna, Tałmuciszki, Narbutowszczyzna  
Eleszkiewicz     Paszkowszczyzna  
Eliaszewicz   tatarska rodzina Ankudy, Oliszki  
Essen   1827 Wilno i Oszmiana    
Falewicz Pobóg ?   Szumieliszki, Ginkowszczyzna  
Falkowski   tatarska rodzina Raczki, Łosza, Dowbuciszki  
Falkowski Doliwa 1804 Wilno Korowajewszczyzna, Jabrowicze, Smorgonie, Stępkowszczyzna  
Faszcz Prus   Polany  
Fiedorowicz   - 1803 Oszmiana Ludwikowszczyzna 1528
Fedkowicz       1528
Feldman Drzewica ?   Paszkowszczyzna  
Fiałkowski Ślepowron ?   Graużyszki, Pawiłoycie, Wideysze  
Filipowicz Pobóg ? ( Prawdzic) 1821 Wilno Raczki, Wilianowo, Tabory, Lipki, Andrzejkiszki, Poleniki, Piktusza  
Fiszer     Hamzicze  
Flandrzyński Giejsz   Poleniki  
Florkowski Łodzia ? 1822 Oszmiana    
Fohl     Sakowicze  
Frąckiewicz _ Radzimiński Brodzic   Wielbutowo  
Frąckiewicz Ślepowron   Dachnowo, Spraguny, Kleje, Szczepanowicze, Borowa, Kaiecienięta  
Furs Wąż tatarska rodzina Bieniuny, Remiejkiszki  
Fursowicz     Karłowszczyzna 1528
Gabryjałowicz Dęboróg ? 1800 Wilno Jurszany, Haniewo, Żuki, Krakowka, Bierwieńciszki, Pikuny 1528
Gajdamowicz Pomian 1819 Wilno    
Gajdanowicz     Olany  
Galimski Rawicz ?   f. Kopacze, Soły  
Gallilewicz Ślepowron 1805 Wilno    
Gałecki Junosza 1835 Smoleńsk Holszany, Ponary, Strypuny  
Gałęzowski Tarnawa 1820, 1841 Wilno Ponizie  
Gan Rawicz 1811 Oszmiana Paszkiszki, Ejgirdowszczyzna, f. Dworyszcze, Nowopole  
Garbaczewski     Uszaki, Bohusze  
Garwaski Grzymała odm.      
Gąsiecki Bożawola ?   Łyczkowce, Danapol  
Gąsiewski (Gonsiewski) Ślepowron   Huminowszczyzna  
Korwin-Gasiewski Ślepowron      
Gasowski     Bijuciszki  
Gąsowski Prus II - Wilczekosy 1799 Wilno Doroszki, Bałwaniszki  
Gąsowski - Skwarka Prus II      
Gaściewicz Trąby 1800 Wilno, 1801 Oszmiana    
Gasperowicz Nałęcz ?   Kamienny Łog  
Gasztold Abdank   Holszany  
Gaugier     Antony  
Gawroński        
Gawryłkiewicz Ancuta ? 1822 Oszmiana Rownopole, Mieżany, Kuszlany, Łopocie  
Gawryłkowicz Krzywda ? 1820 Wilno, 1822 Oszmiana    
Gedroyć (Giedroyć) Poraj 1801 Wilno Raczki, Bijuciszki, Wołkowszczyzna, Haniewo, f. Sikuń, Matowszczyzna, Zagórowszczyzna  
Gębicki (Gembicki) Nałęcz   Pogawie, Poszekarnie, Mileykowo  
Gębicki Terebesz tatarska rodzina Łostaje 1819
Giełowkowicz     Dwór Jagiełowszczyzna  
Gierdziejewski     Łatowicze  
Gierwiatowski Taczala 1820 Wilno, 1822 i 1829 Oszmiana Holszany, Siedlarowszczyzna, Oszmiana  
Gierżod Poraj 1801 Wilno Ławski Bród  
Gieżycki Gieżycki ?   Miedniki  
Gimber     Kisielowo  
Gimburt     Mazuryszki  
Ginczewski     Kamionka, Ciupiszki, Popowszczyzna 1801
Gintowt Leliwa 1786 Zascienok, Dajnowa, Mostwiliszki, Ankudy, Wiaże, Samorodniki, Wojsznaryszki, Plebańce 1752
Gintowt - Dziewiałtowski Leliwa 1817 Grodno Łubianka, Kuraszowo 1659
Gintowt - Lula     Łubianka 1684
Giryn Dołęga 1800 i 1809 Wilno - 1805 Oszmiana Wielbutowo, Dwór Lenkowszczyzna 1563
Giryn Żnin 1800 Wilno    
Gizbert Korczak   Rakowce  
Gizbert-Studnicki Korczak      
Gizulewski (Giżelewski) Topór 1808 Wilno Wilanowo, Giejstuny, Sochowszczyzna gm. Krewo  
Glaubiński     Żuprany  
Glebowicz       1528
Głembocki (Głębocki) Doliwa 1800 Wilno Pogiry, Merliszki  
Gliński Jastrzębiec 1820 Wilno i Oszmiana Haniewo, Cudzeniszki, Kamienny Łog, Kamionka, Siękowszczyzna, Łudy  
Gliński   tatarska rodzina Kajacienięta  
Głowacki     Dwór Kapuscicze, Grzymałowszczyzna  
Głowiński     Holszany  
Głużycki Grzymała ?   f. Ponastawe  
Głuchowski (Głóchowski) Prus II   Ożów, Zadubienie, Rymuny, Borowa  
Gnatowski     Brodowszczyzna  
Gniewoszewicz       1528
Godlewski Gozdawa ? 1826 Oszmiana Borzdobohaciszki, Bijuciszki, Kisieliowo, Kuszlany, Tałmuciszki  
Gojżewski     Słobodka  
Golgin Syrokomla 1803 Oszmiana Golginiszki, Jurszany, Pogiry  
Golejewski Kościesza 1798 Wilno Wojszany  
Gołoszewski     Dwór Jagiełłowszczyzna  
Gołubowicz Hołownia      
Gorecki Pomian 1800 Wilno Bokszyszki, Goreckowszczyzna, Bieniuny, Lenkowszczyzna  
Gorzelski     Soły  
Gorzeński Nałęcz Wilno Rownopole  
Gorzkowski     Skiłądziszki  
Grabowski     Tarasowszczyzna, Prackowszczyzna, Wołoycie  
Grabski     Klewica, Kozarezy  
Granicki Szeptycki ?      
Grecki Prawdzic ?      
Gregorowicz   1832 Oszmiana Rymuny, Bieniuny  
Hrehorowicz Lubicz 1828 Mińsk Rewki, Krewo  
Greyć     Żuprany, Rudziszki  
Grochowski   1825 Oszmiana Bierwieńciszki  
Grodkowski     Oszmiana, Bierwieńciszki  
Grodź Ogończyk ? 1803 Oszmiana Szumiliszki, Bojary, Ażubale, Rownopole, Miżany  
Grozdowski     Oszmiana  
Grotuz (Grotus)   1827 Oszmiana Poleniki, Znoski, Sieliszcze, Goreckowszczyzna, Wideysze, Kryule  
Grudziński     Trzychwoscie, Kaiecienięta, Boruny, Górki, gm. Bienica  
Gruszewski Lubicz 1800 Wilno, 1820 Oszmiana Hermaniszki  
Grużewski Lubicz   Kleje, Janusze, Boruny  
Grużdż Gryf ?   Klewica, Kondraciszki, Sokocienięta  
Grygorewicz       1528
Grynicki       1528
Grynkiewicz (Gryńkowicz) Gryf ? 1800 i 1825 Oszmiana Wołkowszczyzna, Stare Boruny 1528
Gryszkiewicz     Oszmiana, Nowosiady, Karczma Wygoda  
Grzyb Pielesz ?   Mostwiliszki 1528
Tomaszewicz-Grzyb Pielesz ?   Grzybowszczyzna, Mostwiliszki  
Grzybowski     Smorgonie  
Grzymałowski Grzymała 1820 Wilno Troki Wilbutowskie  
Gubhart     Żuprany  
Guminski Rola      
Górski Nałęcz ?   Rodziewicze, Kozarowszczyzna  
Gujski Doliwa 1820 Wilno Derenie  
Gurski Łodzia 1827 Oszmiana Hracze, Niedorośle, Piktusza, Bortkiewicze, Hermanowszczyzna  
Gusztyn     Jabrowicze, Milewszczyzna, Gudzinięta  
Guszkiewicz     Boruny  
Gutowski     Rymuny  
Hadziewicz Rawicz 1823 Oszmiana    
Hajdukiewicz     Pierzchały  
Hajewski     Jachimowszczyzna  
Hajk Ogończyk   Surwiliszki  
Halko Szaława 1801 Wilno Raczki, Jakielowszczyzna, Miżany, Ostaszki, Ankudy  
Hałkowski Szreniawa   Trzeciakowszczyzna  
Hałygo     Mirkliszki  
Haniewicz Żnin 1801 Wilno, 1816 Oszmiana Haniewo, Golginiszki  
Haniewicz Nowina 1820 Wilno Haniewo, Golginiszki, Skirmunciszki, Bortkiewicze, Burciszki  
Hanusowicz       1528
Harasimowicz Wieniawa 1801 Wilno Jagiełłowszczyzna, Chorążyszki  
Haraszkiewicz     Bohuszki, Niwki, Pietkowszczyzna  
Hardziejewski Korab   Giejstuny  
Harmanowicz       1528
Hatowski     Bryndziszki  
Hełm   1793    
Herberski Herburt 1841 Wilno f. Kiermielany, Zamojście  
Herdmah   1787    
Herman Biberstein 1800 Wilno Hermaniszki, Wowerany  
Herman Łodzia 1800 Wilno Żwirbliszki  
Herman własnego   Ażubale, Jurszany, Baruliszki, Prackowszczyzna  
Hermanowski Junosza      
Heybowicz     Miżany, Gawdzewicze,  
Hiejbowicz     Krzemieszowo, Wierkielany gm. Soły  
Hilchen Jelita      
Hłuszanin Radwan   Oszmiana  
Hłybowski Prus 1819 Wilno, 1825 Oszmiana    
Hofmann Topór 1836 Wilno Żuprany  
Holszański Hipocentaurus   Holszany, Nowosiólki  
Hołkowski (Hołhowski?)     Klimańce  
Hołowański     Janusze  
Hołowczyc     Baranowicze  
Hołownia Hołownia 1804 Wilno Widejki, Dworzyszcze, Dąbrowka, Koński Bor, Wielkie Sioło, Kropiwno, Swinkowszczyzna  
Hołub (Hołób) Syrokomla 1800, 1820 Wilno Blikany  
Hoppan Hoppen   Pogiry, Szwaby  
Horain (Horajn) Szreniawa 1800, 1808 Wilno Wielbutowo, Baranowszczyzna, Wysztortowszczyzna  
Horbaczewski Łabędź 1819 Wilno, 1801, 1820 i 1827 Oszmiana Wiekszlany  
Herbaczewski     Bołobany, Holszany, Szymaki gm. Krewo  
Horbatowski     Dwór Ostrowo, Dwór Derewna  
Horodecki (Gorodecki) Świnka 1806 Wilno Ugły, Zienkowszczyzna, Wołkowszczyzna, Bieniuny  
Horodeński Korczak 1801 Wilno Janowo  
Horski Druck      
Horyd     Śnipowszczyzna, Wojniewicze  
Horwacki     Lenkowszczyzna  
Hreczycha Trąby 1799 Wilno Zenowszczyzna  
Hromacki     Wielbutowo  
Hromyka Abdank 1827 Oszmiana Bortele, Bierwieńciszki  
Hrynaszkiewicz     Nowosiady, Norszty  
Hryncewicz Przegonia 1824 Oszmiana Żuprany, Nędza  
Hryniewicz Przyjaciel 1837 Wilno Potrokiele, Polipnice, Żyżma, Waszkieniki, Dwór Kamiontka  
Hryniewski Przegonia   Kamienny Łog, Mazuryszki; gm. Soły  
Hrynkiewicz Nalewka ?   Gaudziewicze, Daukszyszki Hrynkiewiczowskie 1528
Hubarewicz Radwan   Rownopole, Andrzejkiszki, Stulgi  
Hulecki Sas?   Miszkuciszki, Widejsze, Burbiszki, Szczepanowicze, Ambrożyn gm. Holszany, Junkowicze  
Hurynowicz Kalinowa 1799 Wilno Haurylańce, Kniazikowszczyzna  
Huszcza Podkowa 1800, 1819 Wilno Sienkowszczyzna, Czechowszczyzna, Dowbiene  
Hutor Hutor      
Hutorowicz Hutor 1802 Wilno Gniezdziłowo  
Ihnatowicz ?   Bojary  
Ihnatowicz-Łubiański Godziemba      
Ilaszewicz       1528
Ilcewicz Korczak 1800 Wilno Jurszany, Stodolniki, Rownopole  
Illustrowski     Bienica, Bohdanow  
Imbra Pelikan ?      
Irzykowicz Leliwa ?      
Isajkowski Prus I odm.   Wołkołaty, Willie  
Iszora własnego   Michałowszczyzna, Prudy  
Iwanowski Rogala 1804 Wilno Nowosiółki, Cudzeniszki, Lipki, Wiciule  
Iwaszkiewicz ? 1820 i 1827 Oszmiana Mokrzyce, Szumiliszki, Remiejkiszki, Wilanow, Nowopole, gm. Krewo  
Iwaszkiewicz Trąby 1800 Wilno Polany, Stempkowszczyzna  
Iwaszkiewicz Gozdawa 1820 Wilno Kszalewo, Dowiniszki, Rudoszany, Szumiliszki  
Iwaszkowicz       1528
Izdebski Pomian   Oszmiana  
Iżycki Bończa   Oszmiana  
Jabłonowski Grzymała 1820 Wilno Soły, Łosza  
Jabłoński Jasieńczyk 1819 Wilno Zaborze  
Jabłoński Samson 1812 Wilno Oszmiana, Dziesiętniki 1801
Jabłoński   tatarska rodzina Dowbuciszki  
Jachimowicz     Jachimowszczyzna  
Jacewicz     Prackowszczyzna, Lachowka  
Jackiewicz     Karolinowo, Bałwaniszki, Niwki, Siękowszczyzna, Rałowszczyzna, Sokocienięta 1528
Jackowski Gozdawa 1804 Wilno Bierwieńciszki 1823
Jacyna Jacyna 1820 Wilno, 1804, 1817, 1840, 1848 Mińsk Barańce 1817
Jaczynic Odrowąż ?   Cudzeniszki, Stracza ?  
Jagiełło Łabędź 1819 Wilno, 1799, 1802 i 1805 Oszmiana Jagiełłowszczyzna, Prudy, Czechi, Kuszlany, Miżany, Olany  
Jagiełło Pogoń      
Jagmin Pelikan 1833 Mińsk Holszany, Kajacienięta, Morgi  
Jagodziński     Rownopole  
Jakimowicz     Dworzyszcze  
Jakowicki Lubicz 1799 Wilno Jurszany  
Jakubowicz       1528
Jakubowicz   tatarska rodzina Kaskiewicze alias Zahorze  
Jakubowski   1825 Oszmiana    
Jakuszyński     Oszmiana  
Janiszewski Junosza 1820 Wilno Dwór Wiszniowka  
Jankiewicz     Tołociszki  
Jankowicz     Bohusze  
Jankowski Jastrzębiec-Boleścic 1817, 1819 i 1822 Oszmiana Polany, Piktusza, Zamosze, Żwirbliszki, Legowszczyzna, Krewo  
Jankowski Poraj 1819 Wilno Wolejkowicze  
Janowicz Radwan 1809 Wilno, 1811 i 1828 Oszmiana Żurawy, Nowosiółki, Jurszany, Biryndziszki, Oszmiana Murowana, Jabrowicze, Bałwaniszki 1528
Janowski Janina 1820 Wilno Kaziulszczyzna, Merliszki  
Januszewicz     Pietrowicze; gm. Żuprany  
Januszewski     Huminowszczyzna  
Januszkiewicz Lubicz 1822 Oszmiana f. Bojary, Graużyszki, Siemiuny, Wołkowszczyzna, Tabory  
Januszkowicz       1528
Januszowicz       1528
Jarmałowicz     Baruliszki  
Jarocki Przyjaciel 1799 Wilno Giejstuny  
Jarosławicz       1528
Jaroszyński (Jarosyński)     Białomosze  
Jasieński Jastrzębiec 1798 Wilno, 1828 Oszmiana Towgiany  
Jasiński Jastrzębiec 1799 Wilno Widowszczyzna gm. Połoczany, Dzieszukowszczyzna  
Jasiewicz Rawicz 1837 Wilno Kleje, Haniewo, f. Wysoke, Piktusza, Kuszlany, Macuty  
Jasiewicz Sas 1800 Wilno, 1802 Oszmiana Kuropatowszczyzna, Borzdobohaciszki  
Jasiukowicz     Oszmiana  
Jasiulewicz     Dwór Nierówka, Wiłeykowicze, Soły  
Jaskułowski Radwan   Biryndziszki, Dukiele, Ożobele, Nędza, Słobodka, Miżany  
Jastrzembski Ślepowron   Błotkowszczyzna, Kamionka, Raczuny, Skirdzimy, Adamowszczyzna, Łasiewicze  
Jaworowski     Tabory  
Jazdowski     Pogiry  
Jeleński     Markienięta  
Jerzykowski     Gudogaje  
Jeśman     Nowopole, Zaskiewicze  
Jezierski - Lewald Rogala      
Jezykowicz     Kantorowszczyzna  
Jodkowski     Borzdobohaciszki  
Joteyko Ostoja 1819 i 1820 Wilno Kamienny Łog, Jurszany, Wołkowszczyzna  
Jotko Lis 1824 Wilno i Oszmiana    
Józefowicz Abdank 1837 Wilno Kościeniewicze, Borzdobohaciszki, Górki gm. Bienica  
Józefowicz   tatarska rodzina Hamzicze  
Juchniewicz Leliwa 1820, 1838, 1861 Wilno Cudzeniszki, Stachuciszki, Wiesiałojcie, Rudnia, Osinowka, Dwór Żuprany, Osotniki  
Juchnowicz       1528
Jucewicz Lubicz 1820 Wilno, 1823 Oszmiana    
Jucowicz       1528
Juckiewicz   1827 Mińsk i Oszmiana    
Judycki Radwan czyli Judycki ?   gm. Krewo, Połoczany; f. Łużany, Mieszkuciszki  
Judziewicz     Boruny  
Juncewicz     Huminowszczyzna  
Jundziłł Łabędź      
Juniewicz     Naruszowce, Giejstuny, Bijuciszki, Rodzewicze, Rymowicze  
Juraha (Juracha)     Szczepanowicze, Poleniki, Borejkowszczyzna, Stodolniki, Adamowszczyzna, Siękowszczyzna, Wysoke, Bukaty  
Juraha - Giedrojć Kotwica 1820 i 1832 Wilno Szczepanowicze, Puciatowszczyzna, f. Wysoka  
Juraszkiewicz     Graużyszki  
Jurewicz Łabędź 1819 Wilno, 1827 Oszmiana    
Jurewicz Lubicz 1801 i 1819 Wilno, 1820 Oszmiana Trokiele, Mostwiłowszczyzna, Cudzeniszki, Haniewo, Wiszniówka  
Jurewicz   1822 Oszmiana Kajacienięta 1528
Jurgiewicz     Olany  
Jurjewicz-Jodko Lis   Szczepanowicze, Jakowszczyzna, Oleszkowszczyzna, Januszewszczyzna, Jurszyszki  
Jurkiewicz Junosza ?   f. Mokrzyce  
Skirmont-Jursza Przyjaciel, Jurszycz, Jursza 1819 Wilno Jurszany, Dowbuciszki, Tabory, Jankańce, Golginiszki, Klimańce 1528
Jusewicz Korczak   Kajacienięta  
Juszkiewicz Ślepowron ?   Oszmiana, Widowciszki, Bryndziszki  
Juszkowicz       1528
Juszyński   tatarska rodzina Dowbuciszki, Wiewiury  
Kaczanowski Ostoja 1800 Wilno gm. Graużyszki, Oszmiana, Mileyszuny  
Kaczyński     Indrupia  
Kadowski Dołęga ?      
Kalinowski     Rukszany, Kozarezy, Bukaty, Zagórowszczyzna, Woysznaryszki  
Kałusowski     Żuprany  
Kamieński Jastrzębiec   Kamionka  
Kamieński Ślepowron 1835 Wilno Truszoki  
Kamieński Żnin 1838 Wilno Orzyszki  
Kamiński Łuk Napięty 1819 Wilno Ramigiszki  
Kamiński Odrowąż 1819 Wilno Raczuny, Giejstuny  
Kamiński Prawdzic 1822 Oszmiana Dwór Kamienny Łog, Jurszany, Wiszniówka; Dachny  
Kamieniecki Pilawa      
Kandzierzewski     Żuki, Dzierkowszczyzna  
Kapuściński     Prackowszczyzna  
Karczewski Samson 1801, 1837 Wilno Bieniuny, Perłowa Góra  
Karenda     Rewki  
Karłowicz Karłowicz 1819 Wilno Karłowszczyzna, Jahorszany  
Karpowicz     Żuprany, Boruny, Szarkomiedz  
Karwecki     Serwecz  
Kasandrowicz     Żuprany  
Kasimowicz - Kieński   tatarska rodzina Łostaja 1605
Kasparowicz       1528
Kasperowicz Nałęcz   Łudy, Błotkowszczyzna, Kuszlany, Mazurowszczyzna  
Kaszkiewicz Radwan      
Kaszyc Radwan     1528
Katyl Cyremberg 1819 Wilno Zaladzie  
Kawojta ?       1528
Kazanowski Grzymała      
Kielczewski Abdank ? 1819 Wilno Mileyszuny  
Kiełpsz - Talat Prus I   Teniukowszczyzna  
Kierbiedź Ślepowron 1798, 1819 Wilno, 1803 Oszmiana Sienkowszczyzna, Kucki - Pojakunie  
Kierdej z Radziwionowicz Bełty   Graużyszki  
Kierowski     Łubianka  
Kiewlicz Leliwa 1808 Wilno Giry, Gałagóry, Andruszkowszczyzna  
Kijakowski     Raczkiany  
Kijanowski        
Kijuć Ślepowron 1833 Wilno Mostwiliszki, Giejstuny  
Kirdykowicz       1528
Kirkiłło        
Kirkor Kirkor      
Kirowski     Łopocie  
Kisiel Kisiel 1819 Wilno f. Łudy, Perechody, Czerniszki  
Kiszka Dąbrowa ?   Horodzeczno  
Kleczkowski Trzaska   Wołkowszczyzna, Żurawy, Cudzeniszki, Dwór Bieniuny  
Kleczewa-Kleczkowski Trzaska      
Klej       1528
Klementowicz (Klimentowicz)     Deynowa  
Klikowicz Topór 1820 Wilno Zajezierze, Turczyny  
Klimaszewski Jastrzębiec 1800 Wilno, 1803 Oszmiana Biryndziszki, Mazuryszki, Emelany, Kuszlany, Ozaryszki  
Klimowicz Kościesza ?   Dwór Łosza  
Klonowski     Kamienny Łog, Mieszkuciszki  
Kłosowski     Bohdanow  
Klukowski     f. Narbutowszczyzna,  
Kłukowski     Kajecienięta  
Kmieciński     Kmiecin gm. Holszany  
Kmita Śreniawa   Boruny, Debesie  
Kobyliński     Poklewie  
Kochanowski Korwin 1819 Wilno, 1827 Oszmiana Łosza, f. Lubciszki, Kamionka, Giejstuny, Moczuły, Kajacienięta  
Koczan Nałęcz 1817 Wilno, 1816 i 1818 Oszmiana Wideysze, Ławski Brod, f. Szapowały, Dorgiszki, Swiłówka  
Kociełł Pelikan 1819 Wilno    
Kociełł Szaława   Bienica, Zabrzezie, Uglany, Zaskiewicze, Święty Duch  
Kodź Białynia      
Kodź Poraj   Golginiszki, Kaśniewszczyzna, Bujki, Górele, Szczepanowicze, Tarasowszczyzna, Wołowiki  
Kolczycki     Łosza ?  
Kolęda (Kolenda) Bełty 1819 Wilno Żurawy, Hamzicze, Dokurniszki, Kleje  
Kołakowski     Oszmiana  
Kołodziński     Białomosze  
Kołontaj   1820 Wilno Woronowszczyzna  
Kołosowski     Golginiszki  
Kołpakowski     Józefatowo, gm. Soły  
Kołyszko Denis 1828 Oszmiana Masłowszczyzna, Golginiszki, Bortkiewicze, Tabory, Szczepanowicze, Daukszyszki, Jurszany, Suśliszki  
Korzan     Rowy  
Kołwzan Bielina 1800 i 1820 Wilno, 1825 Oszmiana Jurszany, Rownopole, Żurawy, Pikuny, Trokiele  
Kołwzan Jastrzębiec 1828 Oszmiana    
Kowzan Trąby 1821 i 1837 Wilno, 1820 Oszmiana Dokurniszki, Miłoszuny, Jacuny, Wisztoki, Grodzie, Izabelin, Bortele, Gudele, Pikuny  
Komar Komar   Dajnowa, Waszkieniki, f. Kujałowszczyzna, Lepionka  
Komarowicz   1826 Oszmiana    
Komarowski     f. Perłowa Góra, Mokrzyce, Polany  
Komeysza     Huminowszczyzna  
Kondracki     Stasiukiszki, Porojście  
Kondratowicz Syrokomla 1820 Wilno, 1822 Oszmiana Haniewo, Kamienny Łog, Miszkuciszki  
Kononowicz     Giedeyki  
Konwicki     Kudziekolnie  
Kopacewicz - Pokuć Kopasina 1816 Oszmiana    
Kopciowski     Giejstuny  
Kopczyński     Boruny  
Kopeć Kroje   Bakszyszki gm. Krewo  
Koplewski Abdank 1820 Wilno, 1824 Oszmiana Dwór Garlinszczyzna, Soły  
Koralkiewicz     Miżany  
Kordes        
Kordowski     Markowszczyzna 1826
Korecki   tatarska rodzina Ciereszki gm. Dowbuciszki  
Korewa (Korejwa) Dębno 1825 Oszmiana Oszmiana Murowana, Wasiewce, f. Połudy, f. Ligi-Łużyszcze, Szłapokowszczyzna, Dwór Goreckowszczyzna  
Korowicz       1528
Korsak-Zaleski własnego 1837 Wilno Dorże, Dwór Romaszkowszyzna, Graużyszki  
Korsak Lis   Świrany, Holszany, Adamowszczyzna, Klewica, Walerynow, Wiciule  
Korsak własnego ( Kotwica) tatarska rodzina Sielec, Adamańce  
Korybski     Beykany  
Korycki Ciołek   Sabiłki  
Koryzna Koryzna      
Korzeniowski Lis      
Korzeniowski Nałęcz 1805 Wilno Poczerne  
Korzeniowski Waga 1817 Wilno Żarczyce, Dwór Mileykowo  
Kossacki Rawicz 1800 Wilno f. Barawaja, Dwór Skiłądziszki, Oszmiana Murowana  
Kossakowski Korwin      
Kossakowski Ślepowron   Czepuliszki, Łoyciowszczyzna  
Kosciewicz (Kasciewicz)     Zabołocie  
Kosiński Rawicz   Haniewo  
Kossobudzki (Kosobucki) Pobóg ?   Dorgiszki, Kozłowszczyzna  
Kossowicz     Równopole, Nazdraczuny, Stymonie  
Kossowski Wieniawa ? 1804 i 1818 Mińsk, 1827 Oszmiana Skirmunciszki, f. Lękowszczyzna, Stefaniszki  
Koszczyc Poraj 1819 Wilno Klewica, Stara Miadzołka  
Koszko     Hermaniszki, Wiaże, Gudele  
Kościelecki Ogończyk 1801 Wilno, 1829 Oszmiana Widnopole, Czernice, Traby  
Kościałkowski Syrokomla   Giejstuny  
Kościukiewicz Odrowąż   Kozłowszczyzna, Rymowicze  
Kościukowski     Szczepanowicze, Łudy  
Kotkowski Ostoja ? 1819 Wilno f. Chodzkowszczyzna, Rudziszki, Żuprany  
Kotowicz Korczak   Gradowszczyzna, Remikiszki  
Kowalewski Junosza 1820 Wilno Dwór Bienica, Sabiłki  
Kowalewski Łada 1808 Wilno Miszkienięta  
Kownacki Ślepowron 1799 Wilno Kuszlany, Ginkowszczyzna, Debesie, Mańkowicze  
Kozakiewicz   1800, 1817, 1819, 1832 Wilno, 1825 Oszmiana    
Koziełł-Poklewski Kozieł   Dwór Miedniki, Jackowszczyzna, Suchodoły, Mindziany, Poklewe, Kniaginin  
Kozioł     Szumiliszki  
Kozielski     Ostaszki  
Koziakowski   tatarska rodzina Łostaje  
Kozikowski Grabie ? 1825 Oszmiana    
Kozłowicz        
Kozłowski Leszczyc 1827 Oszmiana    
Kozłowski Jastrzębiec 1820 i 1824 Oszmiana Jurszany  
Kozłowski ? 1821 Wilno, 1804, 1823 i 1827 Oszmiana Grodzie  
Kożuchowski Doliwa 1800 Wilno Jabrowicze, Dachny, Górki gm. Bienica  
Kozubowski     Dwór Bijuciszki, Ostaszki  
Kozubski Ślepowron 1804 Wilno, 1828 Oszmiana f. Łostaje gm. Krewo  
Krajewski        
Krasicki Rogala 1851 Wilno Oszmiana, Susliszki, Mostwiliszki  
Krasiński     Krewo  
Krassowski (Krasowski)     Krassowszczyzna, Michałowszczyzna, Urciszki  
Kraszewski     Olany, f. Emelany  
Krepsztul Dryja 1820 Wilno Jurszany, Bortkiewicze  
Krukowski Gryf   Wołkowszczyzna, f. Dajnowa  
Krukowski - Korwin Radwan      
Krulikowski (Królikowski)     Żuprany, Dawkniewicze  
Krupowicz Krupos 1819 Wilno Kuszlany  
Krupski Korczak 1804, 1820 Wilno, 1824 Oszmiana Dwór Łostaje, Uzbloć  
Krupski   tatarska rodzina gm. Dowbuciszki  
Kryczyński - Najman - Emirza - Oliszkiewicz Radwan tatarska rodzina Łoszany, Dowbuciszki; Kaszymow gm. Bienica, f. Pawlinow, Rawy, Bołbotów, Dzieraki, Łostaje, Hliniszcze 1722
Kryński     Bowdury  
Krzeczkowski     Holszany, z. Romanowszczyzna  
Krzymowski     Rymowicze  
Krzywobłocki Leliwa 1819 Wilno f. Łusznew  
Krzyżanowski     Dwór Holszany, Rymowicze  
Kszczonowicz       1528
Kublicki Ostoja   Zaskiewicze 1830
Kucewicz Bawola Głowa 1819 Wilno Powiaże 1528
Kuchmistrowicz Leliwa     1528
Kuczanowski     f. Zakrzewie  
Kuczewski Poraj 1819 Wilno Wielbutowo, Narcuki  
Kuczuk Siestrzeniec 1805 Wilno, 1820 Oszmiana Sienkowszczyzna gm. Połoczany; Łoszany, Olany, Kuczuki, f. Kopacze, Naruszowce  
Kuczyński Ślepowron 1822 Oszmiana Dwór Bohdanowka, Cudzeniszki, Pociewicze, f. Trzeciniszki  
Kukiel Leliwa   Ankudy; Koński Bor, Mys ? Naruszewicze  
Kukiel-Krajewski Leliwa 1816 Wilno Stodolniki  
Kukiewicz Mogiła   Szłapokowszczyzna  
Kulesza Ślepowron   Dwór Nowopole, Olany, Trykole, Dziertniki  
Kulewski   - 1805 Oszmiana    
Kulicki Lubicz   Bergaliszki, Stymonie  
Kulikowski Drogomir   Dwór Wojsznaryszki, Hołowaciszki, Raczki, Babińsk, Jachimowszczyzna gm. Traby  
Kulwieć Łabędź   Kuszlany  
Kulwiński Bończa 1819 Wilno    
Kunawski (Kuniowski)     Szapowały  
Kuncewicz Żnin 1800, 1834 i 1858 Wilno Holszany, Hryniewszczyzna, Baranowicze, Skrywlew, Karłowszczyzna, Truchaniszki  
Kuncewicz Łabędź 1819 Wilno Waszkieniki ?  
Kuncewicz Ostoja      
Kuncewicz Prawdzic      
Kóncewicz        
Kundzicz Pogonia odm. 1800 i 1859 Wilno Łosza, Radziuny  
Kurkowski Korwin   Dwór Deynow  
Kurmanowicz   tatarska rodzina Hamzicze  
Kuszel     Jackowszczyzna, Grzybowszczyzna, f. Możejkow  
Kuszelewski     Gudzienięta, Kleje  
Kuszlaniec     Migule  
Kuznicki     Daukszyszki  
Kwiatkowski Gryf 1820 Wilno -1827 Oszmiana Haniewo, Jurszany, Woysznaryszki, Gołoblowszczyzna, Kamionka  
Kwieciński Nieczuja   Dowkniewicze  
Kwieciński Gryf 1819 Wilno Klimańce  
Kwietkiewicz     Naruszowce  
Kwinta Dryja 1804 Wilno    
Lacki Lacki      
Lang     Szczepanowicze, Krywule  
Landgraf   1802 Oszmiana    
Laskowicz Korab ? - 1823 Oszmiana Dwór Hermaniszki  
Laskowski Korab ?      
Laszczewski     Bałwaniszki  
Laudański (Ławdański) Jastrzębiec   Oszmiana, Dorże, Góry gm. Holszany  
Lebiedź Łabędź ? tatarska rodzina Dowbuciszki; Polany, Sielec gm. Krewo; Dzieraki gm. Bienica  
Hrynkowicz-Lenartowicz Jastrzębiec 1819 Wilno - 1827 Oszmiana    
Leńczewski Strzemię ?   Perłowa Góra  
Lenkiewicz (Liękiewicz/Linkiewicz)   - 1822 Oszmiana Bohdanow, Oszmiana  
Lenkowicz Dołęga ?   Lenkowszczyzna gm. Bienica  
Lenkowski Lubicz ? 1817 ? Łosza, f. Romiejki, f. Daynowo  
Leonowicz        
Leśniewski     Rałowszczyzna, Licienięta,  
Leśniowski Gryf 1820 Wilno Michaliow  
Leszniewski Achinger ? - 1828 Oszmiana Swiłówka, Wideysze, Krasnogórka  
Leszkowicz       1528
Leszkowski     Smorgonie  
Leszczyński Abdank 1820 Oszmiana Haniewo, Józefowo, Kamionka, f. Kirkliszki, f. Cielieżyszki 1528
Leszkiewicz     Wasiuki  
Lewandowski     f. Dziegowce, Dokurniszki, Żuprany  
Lewicki     Oszmiana  
Lewkowicz     z. Szlamki  
Lewkowski        
Lichodziejewski        
Ligowski   1827 Oszmiana Praskowszczyzna, Siękowszczyzna, Norszty, Błotkowszczyzna  
Lipiński Poraj 1819 Wilno Juchniewszczyzna, Bieniuny, f. Galicja, Gudy, Suśliszki, Olany  
Lisiecki     Polany, Piktusza  
Lisowski   1801 Oszmiana gm. Dziewieniszki, Biryndziszki, Wiaże, Łoyciowszczyzna  
Listopacki (Listopadzki)     Ukropiszki, Suśliszki  
Lisztwiański   tatarska rodzina   1600
Lubański Grzymała 1808 Wilno Lubań, Jachimowszczyzna, f. Łużany,  
Lubański Poraj      
Drucki-Lubecki Druck   Bieniuny  
Lubieniec Lubicz ?      
Luberski     Ankudy  
Lubniewski     Wiaże  
Lutomski     Oszmiana  
Lutycki     Dokurniszki  
Lutyk     Kuraszowo  
Łabęcki        
Łabuć (Łabudź) Łabędź   Haniewo, Mokrzyce, Wesztorttowszczyzna, Barańce, f. Kurmielany  
Łabuński     f. Sabiłki, Szarkomiedz  
Łagiewnicki     Polany ?  
Łamiński     Dzieszukowszczyzna  
Wołk-Łaniewski Korczak odm.      
Wołk-Łaniewski Dwie Wieże 1798 Wilno    
Łapiński     Mazuryszki, Grauże, Raczki, Szarki, Słobodka  
Łappa Lubicz      
Łaski        
Łastowski Sas 1820 Wilno Samorodniki, Szczepanowicze, Suhłobiszki, Susliszki, Kozarezy, Ponary, Mikulewszczyzna i Kozarowszczyzna  
Łaszczewski   1821 Oszmiana Dokurniszki  
Łaszewski     Ejgirdowszczyzna, Czyczynowszczyzna  
Łaszkiewicz     Daukszyszki  
Ławrynowicz     Dorże, Walerynów, Kryule  
Łazarewicz Przyjaciel ?   Pietrowicze  
Łazowski Krzywda 1816 Wilno Żebrowszczyzna, Haniewo  
Łążyński Nałęcz      
Łobaczewski Łada ? 1820 Oszmiana Lenkowszczyzna, Nowodworce, Poleniki, Wiciule, Widejsze, Szczepanowicze, Stodolniki  
Łodwikowicz       1528
Łodziato     Samorodniki  
Łojko Wąż   Zagorze gm. Bienica  
Łoyko     Szarkomiedz  
Łokuciejewski (Łokociewski) Nieczuja 1821 Oszmiana Biryndziszki, Żurawy, Indrupka, Kleje, Kuszlany, Graużyszki, Jurszany, Grodzie, Chodźkowszczyzna  
Łokuciejewski Żnin   Polany  
Łomanowicz     Oszmiana  
Łominski Suchekomnaty   Łużki, Obórek  
Łoński     f. Dworzyszcze, Baranowicze  
Łopatecki     Dwór Ostrow  
Łopato   1819 Oszmiana Kozłowszczyzna, Samorodniki, Repuszycy, Czarny Ług  
Łopatyński Łopot 1832 Wilno Babińsk  
Łopaciński Lubicz   Matowszczyzna; Barbarowo gm. Połoczany  
Łopicz       1528
Łoski     Ostaszki  
Łoś Dąbrowa 1822 Oszmiana    
Łowczycki - Walił - Emirza Sas tatarska rodzina Łostaje 1623
Łucznicki     Gurele 1772-1787
Łukaszewicz     Dwór Kaszymow, Olany, Cudzeniszki  
Łukomski     Kowale, Janusze  
Łukowski   1819 Oszmiana Tomasówka, Janusze  
Łukiański Przyjaciel 1819 Wilno Oszmiana, Holszany, Illie, f. Kurgan  
Łunkiewicz        
Łustynicz       1528
Łuszczyk Łukocz 1803 Wilno Adamowszczyzna, Jagiełłowszczyzna  
Łużycki     Dokurniszki  
Łyczkowski     Piotrowicze, Oszmiana, Rymowicze  
Łyszczyński Łyszczyński ?   Cudzeniszki, Nowosiólki  
Maciejewicz       1528
Maciejewski     Dwór Dajnowa gm. Polany  
Mackiewicz   1822 Oszmiana Dajnow, Haniewo, Jurszany, Kamienny Łog, Prackowszczyzna, Hermaniszki, Adamowszczyzna, Jankańce, Olany 1528
Rymwid-Mackiewicz Grzymała 1820 Wilno    
Mackowicz       1528
Maciulewicz     Soły, Bohusze,  
Maculewicz     Stare Boruny, Korowajowszczyzna  
Majewski     Krewo, Łodwikowszczyzna, Cieniukowszczyzna  
Makarewicz     Siedlarowszczyzna  
Makowski     Żuprany, Lachowka  
Maks     Smorgonie 1826
Małachowski   1811 Oszmiana Wiciule, Klewice  
Małachowski Nałęcz 1822 Oszmiana    
Malczewski     Daubuciszki  
Malecki     Szczepanowicze, Połudy,  
Malicki     Oszmiana  
Malewicz Szeliga ?   Nowopole  
Malinowski   1816 Oszmiana Bućkowszczyzna, Łudy, Jagiełlowszczyzna, Haniewo, Cudzeniszki, Żuki, Wiesiałojcie, Warakomszczyzna  
Małaszewicz     Oszmiana  
Małkowski     Kozłowszczyzna, Michałowszczyzna  
Małyszewicz Godziemba ?      
Małyszewicz-Kamieniecki     Graużyszki  
Małyszkiewicz     Dwór Olany  
Mangoł     Ostrowiec Urbanowski  
Mańkowski     f. Rodziewszczyzna  
Marcinkiewicz Łabędź 1819 Wilno, 1822 i 1827 Oszmiana Nazdraczuny, Krywule, Szczepanowicze, Hlince parafia Smorgońska  
Marcinowski     Żuprany, Holszany  
Margiewicz     Hermaniszki  
Marecki     Skirmunciszki, Kijudziszki  
Markiewicz ? 1795 Oszmiana Tałmuciszki, Stodolniki, Dorgiszki, Ankudy, Kryule, Szorki  
Markiewicz Łabędź 1819 Wilno, 1827 Oszmiana Jurszany, Miedziany  
Markowicz     Smorgonie  
Markowski ? 1801, 1804 i 1827 Oszmiana Kiby, Wisztoki, Rownopole, Wasiewce, Strypuny, Mieszkuciszki  
Markowski Szeliga 1823 Oszmiana Kuszlany  
Marson     Krewo  
Marszewski Lis 1790 Wilno, 1827 Oszmiana    
Martusewicz Łabędź ?   Uglany, Ponarka, Dziesiętniki  
Martynowski     Krywule  
Martuszewski     Skirmonciszki, Merliszki  
Martyszewski     Haniewo,  
Marynowski     Rajmóndowo, Łosza  
Marzecki Rogala 1816 Oszmiana Wilejkowicze, Dziertniki, Nowiny  
Masłow Syrokomla   f. Piktusza, Zamość, Chowanszczyzna  
Masłowski     Orzyszki, Chodorki, Widejsze, Franusino, Rudziszki, Żuprany  
Massalski     Nowosiady, Boruny  
Maszkowski     Grodzie, Gudele, Bieniany  
Matowski     Golginiszki, Nowiny, Chorążyszki, Jurszany, Pogiry, Wielbutowo, Hamzicze  
Matusewicz (Matuszewicz)     Prackowszczyzna, Susliszki, Białomosza, Bohdanowsk, Łastowszczyzna, Huminowszczyzna 1528
Mazurmowicz     Suhłobiszki  
Medeksza     Połudy  
Meldzer     f. Michaliowo  
Merło     Merliszki  
Meynartowicz Lubicz ? 1849 i 1855 Wilno Merliszki, Olany, Pikuny, f. Tomasowka  
Merzecki     Migule  
Mężyński Kościesza ?   f. Kopacze, Dachny, Makowszczyzna  
Męczyński     Onżadowo, Koziany, Macuty, Huminowszczyzna  
Miętkowski     Szalciny, Ligi,  
Mintkowski     Goreckowszczyzna  
Michalewicz     Janusze, Jurszany, Jankańce, Wołkowszczyzna, Susliszki  
Michałowicz       1528
Michałowski Jasieńczyk   Dwór Popielewicze  
Michałowski Trzaska 1825 Oszmiana Szczepanowicze, Susliszki, Adamowszczyzna, Łozowszczyzna, Łosza, Osipany  
Michalski        
Michniewicz     f. Holszański, Łosza, Rogocienięta, Nowosiołki, Czerkasy, Jabrowicze, Łużyszcze  
Michnowicz       1528
Mickiewicz     Szafranowszczyzna, Żyżma, Woysznaryszki 1528
Miechowicz     z. Koncowszczyzna  
Mieczkowski        
Miecznikowski     Mostwiliszki  
Mieleszko     Bohdanowsk  
Mierzejewski Szeliga 1827 Oszmiana Rakowce  
Mikłaszewicz     Miedzienięta  
Mikłosz     Kozłowszczyzna  
Mikołajewicz       1528
Mikosz (Mikosza) Dąbrowa ?   Dwór Trokiele, Świrany, Perechody, Dorgiszki  
Mikuciewicz       1528
Mikucki Ślepowron ?   Cudzeniszki  
Mikulicz   1819 Oszmiana    
Mikulski Sas 1809 Oszmiana Mokrzyce, Giejstuny, Klei, Łostaie, Bierwienciszki, Bortele  
Miłaszewicz (Miłasewicz)     Sołomianka, Graużyszki, Pawiłojcie  
Milewicz     Nowopole  
Miller Pomian ?   Zaleskowszczyzna  
Milewski   1801 Oszmiana f. Górka, Bajby, Łazduny, Sakowicze, Cycyn, gm. Dziewieniszki  
Korwin-Milewski     Gieranony  
Milkowski     Moczuły, Wideysze, Szumieliszki, Graużyszki  
Minejko Gozdawa   Bałwaniszki  
Miniutko     Kozarowszczyzna  
Minkiewicz     Boruny  
Minkowski     Naruszowce  
Minuczyc     Łudy, Łojcie  
Miracki     Migule  
Miskiewicz       1528
Misiewicz Dwie Strzały 1823 Oszmiana Dwór Bordzobohaciszki  
Misiura     Jankańce, Tabory, Nowosiady, f. Milunce  
Miśkiewicz Prawdzic tatarska rodzina Mysa  
Mitkiewicz     f. Kopacze, Piotrowicze  
Mitkowicz       1528
Mićkiewicz       1528
Mizgier     Hermaniszki  
Mnichowicz Ślepowron ?   Bierwieńciszki, Kuszlany, Mieszkuciszki  
Moczulewicz     Korowajowszczyzna  
Moczulski   1803 Oszmiana Dwór Ankudy, Dwór Dokurniszki, Bierwienciszki, gm. Bienica  
Moczydłowski     Prackowszczyzna  
Mogilnicki     Holszany  
Mohuczy Szeliga ?      
Majewski     Cieleżyszki  
Mojsiejewicz       1528
Mokrzecki     Antony; gm. Horodzki  
Moksiewicz Kopacz ?   Wiciule, Bohdanowo  
Montrymowicz Syrokomla     1824
Monczyński Nałęcz ?   Ponastawe, Onżadowo  
Moroczyński     Kajecienięta  
Mosiewicz   1802 Oszmiana Łosza, Holszany, f. Możejków, Klewica  
Moskiewicz Moskiewicz 1798 Wilno, 1818 i 1828 Oszmiana Graużyszki, Paszkiszki, gm. Dziewieniszki  
Mostwiłło Lubicz ?   Mostwiliszki  
Mostwiłłowicz       1528
Mostowicz Dołęga ?      
Moszczybrocki Jastrzębiec ?   Dziertniki  
Moszyński   tatarska rodzina Kajacienięta  
Moysiej     Oszmiana  
Możejko     Stasiukiszki, Kleje, Wielbutowo  
Możejkowicz       1528
Mucha   tatarska rodzina Czerkasy  
Mucianski     Janiszki, Wiesztortowszczyzna  
Muraszko (Móraszko) Przyjaciel 1811 Oszmiana Haniewo, Rałowszczyzna, Sienkowszczyzna, Wielbutowo, Łosza, Jurszany, Debesie, Ankudy, Wołoycie  
Murawski (Morawski)     Boruny, Porojście  
Murawski Łuk tatarska rodzina Łostaje  
Murzicz - Murza Łuk tatarska rodzina Łostaje 1652
Mysak   tatarska rodzina Łostaje 1601
Nacewicz       1528
Nadurzyński     Kozarowszczyzna  
Nagórski     Ukropiszki, Miedryki, Wideysze  
Naramowski Łodzia   Dwór Ponizie, Krewo, Łosza, Łubianka, Chorążyszki  
Narbut Trąby 1820 Wilno Jurszany, Narbutowszczyzna, Łejłubka  
Narbutowicz       1528
Narkiewicz     Trepałow, Daniuszy, Wołoćkowszczyzna  
Narkowicz Znin ?   Bortele, Prackowszczyzna, Raczki, Biryndziszki, f. Truchaniszki, Ponary, Migule, Skiłondziszki, Kudziekolnie 1528
Narusz     Bieniuny, Łostaje  
Naruszewicz Wadwicz   Klewica, Murowana Oszmiana, Rownopole, Biryndziszki, Świrany 1528
Narwid Kościesza      
Narwiłło   1803 Oszmiana    
Narwojsz(a)     Ukropiszki  
Nastałowski     Charłowszczyzna  
Nesterowicz     Dwór Sakowicze, Michałowszczyzna  
Nestorowicz     Dwór Niewieryszki, Swinkowszczyzna, Jabrowicze, f. Plebanija Krewska  
Neygier     Adamowszczyzna  
Neyranowski Doliwa 1822 Oszmiana Bobrowka, Bohuszki  
Niechwiderowicz     Ostaszki  
Nieciecki     Murowana Oszmianka  
Niedoslański     Tarasowszczyzna  
Niedruszlański     Żwirbliszki, Chodorki  
Niedzwiedzki   1804 Oszmiana Olany, Kozłowszczyzna  
Niedzwiedski   1827 Oszmiana Proniuny  
Niekrasz     Kozłowszczyzna  
Niekraszewicz   1825 Oszmiana Mostwiliszki, Skobiejki, Piktusza, Szumiliszki, Siedliszcze, Wielki Dwór  
Niemec     Michałowszczyzna  
Niemira     Poleniki, Sproguny  
Niepreski     Bieniuny  
Niewiadomski     Polany, Rozkosz, Swinkowszczyzna, Kozarezy  
Niewiarowicz Półkozic 1833 Mińsk Szypiele, Brodowszczyzna  
Niewiarowski     Huta, Denapol, Golginiszki, Bałwaniszki  
Niszczycki     Nowodworzec  
Nosewicz     Oszmiana, Koraby  
Nosowicz     Oszmiana  
Nowakowski     Żuprany  
Nowicki     Popowszczyzna, Wielbutowo  
Nowodwórski        
Nowohoński     Sogłubiszki, Suśliszki, Powiaże,  
Nowokoński     Kozłowszczyzna 1528
Nowomieyski     Giedeyki  
Nowosielski Sas 1826 Oszmiana Oszmiana, Łużyszcze, Kajecienięta, Szapowały, Rałowszczyzna, Błotkowszczyzna  
Nowosielski Ślepowron 1830 Oszmiana  
Nożyn     f. Narbutowszczyzna  
Obrycki   1812 Oszmiana    
Odachowski     Oszmiana, Nowopole, Kuszlany  
Ochocimski Ostoja   Wołkowszczyzna, Jałajkowszczyzna  
Ochotnicki Bogoria   Woroniec  
Oganowski Ogończyk - 1820 Oszmiana Dwór Ponizie, f. Łejłubka, f. plebanii Krewskiej  
Oganowski   tatarska rodzina gm. Dowbuciszki  
Owadowski Łabędź ?   Klewica  
Odyniec Odyniec 1804 Mińsk, 1833 Wilno Kamienny Łog, Żurawy, Powiaże, Giejstuny, Songiełowszczyzna, Walerynow  
Ogiński z Kazielska Ogiński   Zalesie, Święty Duch  
Offan Abdank ?   Cieleżyszki, Masłowszczyzna, Golginiszki, Szłapakowszczyzna  
Okmiński - Dzinajewicz Okmiński tatarska rodzina Łostaje 1746
Okołowicz Ostoja 1824 Mińsk Akolniki  
Około (Okołow) Topór   Skirmonciszki, Jurszany, Osminki  
Okulewicz     Rodziewicze  
Okulicz Dołęga - 1822 Oszmiana Rodziewicze, Woytkuny, Cymochy  
Okuszko Radwan - 1826 Oszmiana Jurszany, Cudzeniszki, Olany, Żwirbliszki, Niedziewszczyzna, Bohuszki, Goreckowszczyzna  
Olachnowicz     Dworzyszcze  
Olański     Mostwiliszki, Olany  
Olchowski     Norszty  
Olchowiecki (Wołchowicki)     Dorgiszki, Bałwaniszki  
Olechnowicz Leliwa - 1823 Oszmiana Choćkuny, Soły, Żwirbliszki, Półtorowszczyzna 1528
Oleński Rawicz 1802 Mińsk Chodorowka  
Olszewski Ślepowron 1804 Wilno, 1833 Mińsk Koraby, Nowosiólki, Końcerezy, Bonifacow, Nowawieś, Mieszkuciszki, Krzemeszowo, Koziany, Poklewe  
Oleszkiewicz Sas 1816 Mińsk, 1822 Oszmiana Bienica  
Olaszkiewicz     Nowosiółki  
Oładia ?       1528
Omelanowicz       1528
Onoszko Jacyna 1815 Mińsk Jałkowszczyzna, Wołkowszczyzna  
Onyszkiewicz Jacyna ?   Pełkowszczyzna gm. Dziewieniszki  
Opacki Prus ? 1862 Mińsk Zabrzezie  
Oponowicz   - 1801 i 1825 Oszmiana    
Ordyniec     gm. Krewo ?  
Orlicki Nowina - 1826 Oszmiana Raczki, Ginkowszczyzna, Naruszowce  
Sterło-Orlicki Nowina   f. Trokiele  
Orliński     Skiłądziszki  
Orłowski Chomąto 1802 Mińsk Zamosze, Chrołowszczyzna  
Orzechowski Oksza 1804 Mińsk Rudniki  
Osiński     Kozarezy, Buniany  
Osipowicz     Dwór Chotowo, Chorążyszki  
Oskierko Murdelio   Bołtupie, Kobylnik  
Osmolski     Raczki ?, f. Pawlinow, Debesie, Mieszkuciszki  
Osmólski     Rymowicze, Sieliszcze  
Ossowski     Golginiszki  
Ostromecki     Polany  
Ostrowski     Oszmiana, Tarasowszczyzna, Kozłowszczyzna, Mostwiliiszki, Skiłondziszki  
Ostrouch     Chożowa, Cycyn, Bienica, Nielidki, Trepalow, Kozłowszczyzna  
Ostyłowski     Ludwinow  
Oswiecimski     Bortkiewicze, Bortele, Piotrowicze  
Owczynicz       1528
Owsiany Ostoja   Owsianiki  
Oymucianski     Mokrzyce, Widoki, Wisztoki, Romiejki, Skobeyki, Olany  
Oziembłowski     Lenkowszczyzna, Mokrzyce  
Oziewicz (Aziewicz)     Tanszczyzna  
Pac Gozdawa 1814 Oszmiana Wilejka, Jachimowszczyzna gm. Traby  
Pacewicz     Miedniki, Raczuny  
Packiewicz     Jurszany, Żurawy  
Pacowski     Kamienny Łog  
Palczewski     Nowosiółki, Łostaje  
Pałuski (Pałaski) Poraj ?   Jurszany, Skirmunciszki  
Pałecki Ostoja ?      
Pancerzyński Trzaska ?   Piktusza  
Panfiłowicz     Dworzyszcze  
Pankiewicz     Krewo  
Parafinowicz ?   1821 Oszmiana    
Parafianowicz     Gabryałowszczyzna, Komorczów  
Parfianowicz Ogończyk 1822 Oszmiana Końcerezy  
Paszkiewicz   1801 i 1825 Oszmiana Gabryjałowszczyzna, Lenkowszczyzna, Pociewicze, Kuszlany, Ankudy 1528
Tołokoński - Paszkiewicz Tołokoński      
Paszkowicz       1528
Paszkowski   1827 Oszmiana Oszmiana, f. Kryliszki, Łużyszcze, Połudy, f. Czerkasy, Dębina  
Pawłowicz     Prackowszczyzna, Kozłowszczyzna, Kurowszczyzna, Łużyszcze  
Pawłowski     Jurszany, Rownopole, Rymuny, Woyniewicze, Żuprany  
Pazowski     Boruny  
Perfurewicz       1528
Perkowski     Golginiszki, Jurszany, Nowosiady, Mostwiliszki, Bortkiewicze  
Perzchalski     Wojtkuny  
Petelczyc Pobóg      
Petrulewicz        
Petrusewicz (Petruszewicz) Łabędź   Krywule, Mieszkucie  
Peżarski Pomian 1827 Oszmiana    
Pielecki     Jurszany, Daukszyszki; gm. Graużyszki  
Pilecki     Stodolniki, Podbałwaniszki, Gudele, Giniewce, Zahorze gm. Bienica  
Piasecki   1801 Wilno, 1814 i 1827 Oszmiana Dwór Barańce, Nowopole, Prackowszczyzna, Wielbutowo, Klewica, Paszkiszki, Bohuszki  
Piekarski     Zabłocie, Dziesiętniki, Sieliszcze, Maniuszczyca  
Pieńkowski     Gudohaje  
Pieślewicz Szeptycki ?   Haniewo, Wisztoki, Jurszany, Dukiele, Pikuny, Bierwieńciszki, Bryndziszki, Stępkowszczyzna  
Pieślak Bzura 1822 Oszmiana Boruny, Lękowszczyzna, Koziakowszczyzna  
Pietkiewicz     Dwór Bienica, Franopole, Łosza, Mostwiliszki, Polany, z. Kujałowszczyzna  
Pietkowicz       1528
Piećkiewicz       1528
Pietraszko   1818 Oszmiana    
Pietraszewicz       1528
Pietraszkiewicz     Wiszniowka  
Pietrowicz Leliwa 1820 Oszmiana Ejgirdy, Czyczynowszczyzna 1528
Pietrowicz Abdank 1827 Oszmiana Zaleskowszczyzna ?  
Pietrowski Junosza ?   Rownopole  
Piotrowski     Kuszlany  
Piwoszewicz       1528
Pławski     Roginczynięta, Poholsza  
Plechniewicz     Oszmiana, par. Gudohaie  
Pleskaczewski Ślepowron ?   Żurawy, Woyniewicze, Krzemieszowo  
Plewako     Kozłowszczyzna  
Pobiedziński Gryf ?   Raczki, Żurawy, Daukszyszki, Nowodworce, Rogiszki, Nowosiady  
Pobojewski z Pobeżan     Dwór Róhajec, Dwór Józefpole  
Pociej Pociej ?   Kawkle  
Poczobut-Odlanicki     Karłowszczyzna  
Podbipięta     Dobrowlany  
Podhayski     Holszany  
Podhorecki     Szumiliszki, Dubowa, f. Kozarowszczyzna  
Podarecki     Graużyszki  
Podlewski     Rudziszki  
Podolski     Mokrzyce, Karszuniszki  
Podwysocki     Ałoizow, Poklew  
Pohoski     Osipany  
Pokuć     Sabiłki  
Polak     Łosza  
Polanowski     Hamzicze  
Polański (Poląski)   1822 Oszmiana Łoszany, Rodziewicze, Wołoycie  
Polański   tatarska rodzina Polany  
Połoczański     Mikuciany, Mokry  
Połoński     Golginiszki, Bohuszki, Pogiry, Masłowszczyzna  
Połski       1528
Półtorzycki Przyjaciel tatarska rodzina Dowbuciszki, Ponary, Jarociszki  
Połubiński Jastrzębiec   f. Radunka  
Pomarnacki     Piktusza, Dwór Oszmiankowski  
Ponizowski   tatarska rodzina Kaskiewicze alias Zahorze  
Popławski Ślepowron   Dwór Jakientany, Surwiliszki, Jachimowszczyzna, Haniewo, Macieiszki, Łosza, Sołki, Ciupiszki, Rudziszki  
Porzecki        
Poskoczym     Michałowszczyzna  
Postawczycz       1528
Potocki   Oszmiana    
Poznański     Okmienieje, Żwirbliszki, Kuszlany  
Pożarzecki     Norszty  
Pożarzycki Pozorzycki ?   Olany, Bołtupie, Czarany  
Pożniak Grzymała      
Poźniak (Pożniak) Poźniak 1797 Oszmiana, 1799 Wilno Szumiliszki, Uszpoń, Bonifacowo, Dokurniszki, f. Sikuń, Kuszlany  
Póykowski     Soły  
Prokopowicz   1825 Oszmiana Pawłowce, Powiaże, Boruny, Glinna  
Proksza     Golginiszki, Pogiry  
Protasewicz Drzewica ?   Ukropiszki  
Protasowicz     Dorgiszki  
Pruszyński (Prószyński)     Jachimowszczyzna, Świrany, Dwór Ponizie, Smorgonie  
Przeciszewski Grzymała      
Przesmycki     Wielkie Sioło  
Przezdziecki Roch III   Smorgonie, Raczuny, Giejstuny  
Przezdomski Przeginia ? Oszmiana    
Przyiałkowski     f. Weyszkiszki  
Przygodzki     Gieystuny  
Puciata Kołodyn   gm. Połoczany  
Puhowski     Dwór Daukszyszki, Mikuciany, Emelany  
Pusłowski Szeliga odm.      
Puzowski (Pazowski)     Boruny  
Puzyna Oginiec   Zamoscie, Horodziłowo, Kopanebłoto, Dobrowlany  
Pszemuniecki (?Przemieniecki ?)     Jurszany  
Rabecki     Janusze  
Raczewski        
Raczkiewicz     Żurawy, Bohuszki, Skirdzimy, Olany, Michałowszczyzna  
Bogszczanin-Raczkiewicz   1814 Oszmiana    
Raczko Ostoja ?   Golginiszki, Daukszyszki, Wielbutowo, Janowo  
Raczkowski     Goreckowszczyzna, Szczepanowicze  
Radecki   tatarska rodzina Kajacienięta  
Radecki     Kamionka  
Radziwanowski Bełty ?   Pogiry, Nowawieś, Pobolewszczyzna  
Radziwiłł Trąby   Żuprany  
Radziwiłłowicz   1817 Mińsk, 1828 Oszmiana Szczepanowicze, Jachimowszczyzna gm. Traby 1528
Radzikowski     Górki gm. Bienica  
Rafanowicz     Wielbutowo  
Rahoza Rahoza      
Rajecki Trzaska   Dobowo ?  
Rajski     Ponary  
Rak     Bohdanow  
Rakielewicz Korab ? 1830 Oszmiana    
Rakint Łabędź ? 1820 Oszmiana Gierduszki, Ligi  
Rakowski     Dwór Oszmiana Murowana, Bieniuny, Łostaje, Kajecienięta, Urlenięta  
Rarowski Rarowski ?   Bierwieńciszki, Adamowszczyzna, Nowodworce, Chodorki  
Rawdowicz (Raudowicz) Wieniawa ?   f. Proniuny  
Rekuciewicz       1528
Reszkowski     Wilanowo, Wisztoki  
Reut     Dokurniszki  
Rewko     Bukaty, Multanka  
Rewkowski Świerczek ?   Franopole gm. Dziewieniszki  
Rodecki     Kamionka  
Rodkiewicz   1805, 1815 i 1821 Oszmiana Julianowo, Gierduszki, Rosalszczyzna, Raczyny, Tokaryszki, Juraciszki, Olany  
Rodziewicz   1816 Oszmiana Rodziewicze, Łosza, Szumiliszki, Penkowszczyzna gm. Horodzki, Dąbrowiec  
Rodziewicz Łuk 1822 i 1827 Oszmiana Polany, Bortkiewicze, Giry, Rodziewicze  
Rogalski     Szuneliszki  
Rogiński   1827 Oszmiana Wojsznaryszki, Paszkiszki, Ponary, Jachimowszczyzna, Dworżyszcze  
Rogowski     Dwór Wiszniowka, Stare Boruny  
Rokicki   1825 Oszmiana Wilanow, Ostrowiec, Rodziewicze, Żuprany, Łopocie, Sproguny  
Romanowicz     Dzierażna  
Romanowski     f. Nowosiady, Krzywsk, Cimochi, Swinkowszczyzna, Dorgiszki  
Romaszkiewicz     Woytkuny  
Romaszkowicz       1528
Romer Romer   Dwór Graużyszki, Górele,  
Roemer     Daukszyszki  
Reyner czyli Reymer ?     Kamienny Łog  
Rossalski     Jurszany, Rosalszczyzna, Krywule, Graużyszki, Ciupiszki, Kozłowszczyzna, Markinięta  
Rosochacki     Działoycie  
Roski Wadwicz ?   Kondraciszki gm. Dziewieniszki  
Rostocki     Dwór Bieniuny  
Royba     Pogiry  
Rozwadowski     Golginiszki, Kuraszowo, Żurawy, Żwirbliszki, Popowszczyzna, Stara Rudnia  
Rożewaj ?       1528
Rudomina-Dusiacki Trąby   Żuki, Dzierkowszczyzna  
Rudnicki Podkowa tatarska rodzina Łostaje 1690
Giuzal - Emirza - Rudziewicz Miesiąc tatarska rodzina f. Łostaje 1764
Rudziński   1816 i 1827 Oszmiana Jurszany, Haniewo, Sołomianka  
Rudzki     Bijuciszki  
Rucki     Kozłowszczyzna  
Rukiewicz     Kuszlany, Indrupie  
Rukuć     Krzywsk  
Rusecki (Rusiecki)     Miedniki, Kozarowszczyzna, Kołotuny ?, Rudziszki, Nowosiółki  
Rutkiewicz     Hamzicze  
Rutkowski     Rownopole, Jurszany, Biryndziszki, Piktusza, Oszmiana, Sylwiestrowo, Trepałów, Truchaniszki  
Ruszczyc - Zbirogowski Lis 1803 Oszmiana f. Anielin gm. Holszany, Dorgiszki, Bohdanowo, Wojgiany  
Rybaczewski     Olany  
Rybiński     Dowbuciszki, Zajeziory, Kuszlany  
Rydzewski     Piktusza, Wasiewce  
Ryłło     Żuprany  
Rymsza Gozdawa   Dokurniszki  
Rymaszewski     Babińsk  
Rymkiewicz     Gaudziewicze  
Rynkiewicz     Kamienny Łog, Jurszany, Wołkowszczyzna, Żwirbliszki  
Rynkowicz       1528
Rypiński     Łubianka  
Ryzwanowicz   tatarska rodzina Łostaje 1830
Rzążewski     Ejgirdziszki-Jelenkowszczyzna  
Rzeczycki     Olany  
Sabiński     Pułtorowszczyzna  
Sabliński Doliwa 1816, 1822 i 1825 Oszmiana Blikany, Dokurniszki, Suchodoły, Kropiwno  
Sadowski   1804, 1816 i 1828 Oszmiana Nowopole, Graużyszki, Poleniki, Murowana Oszmiana, Jurszany, Lenkowszczyzna, Siękowszczyzna  
Sadowski Doliwa 1819 Wilno, 1827 Oszmiana    
Sagajło     Daubuciszki  
Sakowicz Korwin odm. 1819 Wilno, 1803 Oszmiana Dwór Holszany, Giejstuny, Karłowszczyzna, Stymonie, Obórek, Piotrowicze, Krywule  
Sakowicz Pomian 1819 Wilno Soły, Miadziel  
Drowinicki-Sakowicz     Ukropiszki  
Salmanowicz własnego i Szaszoł 1819 Wilno Jurszany, Żurawy, Remiejkiszki, f. Łokucijewszczyzna, Raczuny, Wołoćkowszczyzna  
Salamonowicz   tatarska rodzina Kajacienięta  
Salomanowicz   tatarska rodzina    
Salżycki     Kuszlany  
Samiszcza     Pogiry  
Samsonowicz     Łoyciowszczyzna  
Sanguszko Sanguszko ?   Świrany, Bieniuny  
Sankiewicz Prawdzic 1819 Wilno Daubuciszki, Karłowszczyzna  
Santocki     Kurowszczyzna, Koraby, Nowosiady  
Sapieha Lis   Holszany, Bohdanowo, Borce, Klewica, Paszkiszki, Sokocienięta, Ukropiszki  
Sasin jastrzębiec 1820 Wilno Syrmież  
Sasinowski   1805 Oszmiana Szumiliszki  
Saszowski     Ponary  
Sawaniewski     Szumiliszki, Wołczany; Skodorwa gm. Wiszniewo  
Sawicki     Golginiszki, Adamowszczyzna, Żygiany, Pogiry, Górele, Skirmunciszki, Bujki, Żynkowszczyzna  
Sawicz Sulima 1820 Wilno Piktusza  
Sowicz       1528
Ściawid     Jurszany, Raczuny, Wesztortowszczyzna, Szczepanowicze, Pietkowszczyzna, Bujki  
Sciepura     Ukropiszki  
Serafinowicz     Ponarka Mała  
Sidorowicz     Mostwiliszki  
Siehień Syrokomla   Rymowicze  
Sieklucki Kuszaba 1820, 1843 Wilno Narbutowszczyzna, Szechowszczyzna  
Sielatycki Lubicz ?   f. Chowanszczyzna, Dorże, Ozaryszki, Mieszkuciszki  
Sulatycki     Baranowicze  
Sielanko Syrokomla 1820 Wilno    
Sielawa Sielawa   Cudzeniszki, Stempkowszczyzna  
Sielicki Korczak 1817 Wilno Iwanowskie  
Kołb-Sielecki     Kamionka  
Sieliecki     Szlamki  
Sielicki     f. Łowszczyzna  
Sielecki   tatarska rodzina Łostaja 1660
Sielewicz Lubicz 1820 Wilno Sielec, Małyszkowszczyzna  
Siemaszko     Łosza, Kuszlany, Wierbiszki  
Siemienowicz     Dziehiele  
Sieniehub-Szołomski     Sieniehubszczyzna  
Sienkiewicz Wenda 1819 Wilno, 1821 Oszmiana Borowa  
Sieńkowicz       1528
Sierhiejewicz     z. Miszkinia  
Sierzputowski Dąbrowa ?   Wołkowszczyzna  
Sierzputowski     Stymonie, Derewna  
Dowmont-Siesicki Bawola Głowa      
Siewruk Lubicz   Baranowicze, Olany  
Sikorko     Ostrowiec Urbanowski  
Silicz        
Siniakowicz       1828
Sinicki     Polany ?  
Siolkiewicz     Olany  
Sipilewicz       1528
Sipowicz   1820 Wilno   1528
Siwacho Grzymała      
Siwicki- Dermont Korczak   Osipany  
Skarzyński Bończa 1820 Wilno, 1803 Oszmiana f. Gupie, Olany, Kamionka, Mackony  
Skibiński     Zahorze, Holszany, Kuszlany  
Skinder Szreniawa 1827 Oszmiana Michałowszczyzna  
Skirmont Przyjaciel   Jurszany, Kijudziszki, Borzdobohaciszkii, Dokurniszki  
Skirmunt Przyjaciel tatarska rodzina Dowbuciszki, Łoszanswirszczyzna, Sielec, Polany  
Skirmunt Skirmunt tatarska rodzina Łostaja 1766
Skirmont - Bohdanowicz   tatarska rodzina Dowbuciszki  
Sklenikowicz       1528
Skorko     Pietrule  
Skrodzki (Skrocki) własnego czyli Krocki 1798, 1834 Wilno Derewno, Skrodzczyzna, Szapowały  
Skrzycki Jastrzębiec ?      
Skrzypkowski     Skobiejki  
Skupski     Daukszyszki Hrynkiewiczowskie 1641
Skuratowicz Korczak 1804 Mińsk Mozaicha  
Skwarczyński     Bałwaniszki  
Skwirczyński     Giedeyki  
Skwarko     Dziesiętniki  
Slawiński Prus 1820 Wilno Raczuny, Mazuryszki, Pikuny, Wołodzkowszczyzna  
Sliskiewicz     Sielec  
Sławski     Łosza, Raczuny  
Słoński     Piktusza  
Słotwiński Leliwa Wilno, Mińsk Berwienciszki  
Smoniewski Pielesz ?   Chwecewicze  
Smolski     Haniewo, Panawiliszki, Mirkliszki, Kuszlany  
Snadski (Snadzki-Jabłonowski) Murdelio   Dwór Szumiliszki, Holszany, f. Remiejkiszki, Ignacinowo 1750
Snarski Murdelio 1817, 1819 Wilno, 1825 Oszmiana Oszmiana, Łosza, Cudzeniszki, Stasin, Wolejkowicze, Narkowszczyzna, Raczuny 1768
Sobański Lubicz ?   Boruny, Oszmiana, Dokurniszki, Kuszlany  
Sobolewski Łada 1820 Wilno, 1811 Oszmiana f. Dowbuciszki, Szwachi, Łosza, Sieliszcze-Nowosiady, Podhaje  
Sobolewski   tatarska rodzina Bieniuny, Goreckowszczyzna, Bołdyry gm. Krewo, Rowy  
Sobiński Dołęga ?   Piktusza, Karłowszczyzna  
Sokołowski   1815 Oszmiana Wisztoki, Wojsznaryszki, Golginiszki, Mazuryszki, Łosza, Feliksowo, Kieyzduny, Wiaże  
Sołłohub Prawdzic   Ostrów 1758
Sagajło (Songajło)     Daubuciszki  
Songin Leliwa 1819 Wilno Bonifacowo, Żuprany  
Soroczyński (Suroczyński)     Trzychwoscie  
Soroka Leliwa 1816 Oszmiana Macieiszki; Dwór Krzywsk, Krywule, Kozłowszczyzna  
Sosinowicz     gm. Bienica  
Sosnowski Nałęcz 1820 Wilno Pogiry, Wiciule, Matowszczyzna, Bohuszki, Nowiny, Jurszany, Wielbutowo, Roystowszczyzna  
Swałyński     Jachimowszczyzna  
Swiejewski     Ukropiszki  
Spiecholski (Spieholski)     Haniewo, Dowbuciszki  
Stabiński Wieniawa ?   Holszany  
Stabrowski     Dobrowlany, Bieniuny  
Stachowski Ogończyk   Kondraciszki  
Staniewicz Leliwa 1819 Wilno Dwór Polany, Cimochi  
Stanilewicz   1820 Wilno f. Justynow  
Stanisławowicz       1528
Stankiewicz (Stańkiewicz)   1816 Oszmiana Barwaniszki, Grauże, Kamionka, Góry, Kuszlany, Trzesieczenięta, Gudohaie, Truchaniszki, Polany, Bergaliszki  
Stańkowicz       1528
Stankowski Wadwicz ?   Raczki, Kleje, Meljanowo, Raudonniki  
Stanulewicz     Siedlarowszczyzna  
Starosielski     Stodolniki, Podbałwaniszki, Szumieliszki, Hermaniszkі  
Stasiński     Derewna, Żukowszczyzna  
Staszkiewicz     Zaskiewicze, Strzelczyki  
Staszkowicz       1528
Zawierski - Statkiewicz Kościesza   Zawierce, Dajnowo  
Stecewicz        
Steckiewicz     Nielidki, Sienkowszczyzna p. Horodziłowo  
Steckiewicz - Tawłosz Łabędź   Wojstom, Dubotowka 1666
Steckowicz       1528
Stefanowicz Pogonia   Sielec, f. Cimuty, Uhlany  
Stępkowski Suchekomnaty ?   Siękowszczyzna, Kamionka, Cieleżyszki  
Stocki (Stecki)     Goloty ?, Bortele, Polany  
Stołyhwa   1862 Wilno    
Straszewicz ? (Straszkiewicz) Topór 1819 Oszmiana    
Strauz     Łoyciowszczyzna  
Straszyński Sulima   Słowiensk  
Strawiński Sulima 1819, 1835 Wilno Kuszlany  
Streczon (Strzeczon) Świerczek ? 1829 Oszmiana Kryliszki, Kamionka, Kwacze  
Stromejko Abdank      
Strumiłło Dąbrowa 1820 Wilno f. Krzywsk, Cieniukowszczyzna, Oszmiana, Lenkowszczyzna, Rakowicze Łostajszczyzna  
Strumiłło - Zgierski Dąbrowa 1820 Wilno f. Krzywsk  
Strutyński Sas ?   Lenkowszczyzna gm. Krewo; gm. Bienica  
Strzałkowski Poraj ?   Łosza, Sielec  
Strzecki Doliwa ?   Prackowszczyzna, Olany  
Strzyjewski     Remichowszczyzna, Hromykowszczyzna  
Strzyżewski     Stodolniki  
Stypałkowski Róża   Jurszany, Kamienny Łog, Baranowicze, Surwiliszki  
Styczyński Strzemię ?   Bołtupie  
Sucharzewski Boża Wola 1819 Wilno Adamowszczyzna, Widejsze  
Sochocki        
Suchеcki Poraj ?   Wisztoki  
Suchocki Kościesza 1820 Wilno, 1825 Oszmiana Kamienny Łog, Oszmiana, Sienkowszczyzna, Kimborowszczyzna  
Suchocki Łuk 1820 Wilno Tutany, Jurkowszczyzna, Masłowszczyzna  
Suchodolski     Jakielowszczyzna  
Suchorski     Bierwieńciszki  
Suhłobicz       1528
Sulewski     Selec, Wojnicze Zakrewie  
Hózman -Emirza - Sulkiewicz Prassa tatarska rodzina Łostaja, Ordasze, Sakowicze, Ponizie Azarowszczyzna 1725
Sulikowski     Żyżma, Dwór Woszkienniki  
Sulistrowski Lubicz   Zawielle, Mokrzyce, f. Stankowszczyzna, Skomorogi, Połoczany, Narbuty, Kuszlany  
Sulkowski        
Sulkiewicz   tatarska rodzina Ponizie  
Sułkowicz ?   1824 Oszmiana    
Supiński     Strypuny  
Surawiec     Kuszlewo  
Suroż Brodzicz 1822 Oszmiana Jurszany, Poleniki, Golginiszki, Stodolniki, Miedniki, Wojczany, Świrany, Nowopole  
Surynt Lubicz   Migule  
Surwiłło Korwin ?   Polipnice, Surwiliszki  
Suszyńskі Suszyński ?      
Suzin     Łosza  
Sylewicz     Adamowszczyzna  
Sylwestrowicz Szeliga 1841 Wilno Miżany, Zamosciany, Sylwestrowszczyzna, Daniłowszczyzna, Barguliszki gm. Bienica  
Symonowicz     Dukurniszki, Lenkowszczyzna  
Szymonowicz     Rownopole  
Synkiewicz     Borowa, Skirciany  
Śmigielski Łodzia ? 1816 Oszmiana    
Śnieszko (Snieszko) Nieczuja 1819 i 1822 Oszmiana Wołoycie, Siękowszczyzna, Haniewo  
Śnitko Suchekomnaty 1823 Oszmiana    
Sympliński     Dwór Wiszniowka  
Swiacki Szeliga   Czurłowszczyzna, Czerepowszczyzna  
Swiatus       1528
Swiżewski     Boruny  
Szabanowicz   tatarska rodzina ?    
Szabliński     Słoboda, Żurawy, Blikany, Prackowszczyzna  
Szabłоwski Bończa 1811 Wilno Szarki, Prackowszczyzna, Osany  
Szabuniewicz Ślepowron   Łoszany, Rakowce, Uhlany  
Szehidewicz Przyjaciel tatarska rodzina Łostaje 1631
Szachuniewicz   tatarska rodzina f. Łoszany, Selec Jakubowicze, Bohdanowka  
Szadurski Ciołek   Holszany  
Szafrański        
Szalewicz     Dwór Ankudy, Kondraciszki gm. Dziewieniszki  
Szalkiewicz Leliwa ?      
Szalkowski   tatarska rodzina ? Kaszymow gm. Bienica  
Szatkowski (Szałkowski ?)     Dwór Bierwienciszki, Jasieniowa  
Szatrowski     Krewo, Hlinna, Medryki  
Szawernowski     Bohdanowo  
Szczepanowicz Tępa Podkowa ?   Szczepanowicze, Łojce, Kuszelewszczyzna 1528
Szczepkowski     f. Justynow  
Szeptunowski     Cimochi  
Szczerbiński     Sienkienięta gm. Traby  
Szczerbа Żnin ? tatarska rodzina Hamzicze  
Szczęsnolewicz (Szczesnulewicz)     Graużyszki  
Szczęsnowicz   tatarska rodzina Hamzicze, Muratowszczyzna  
Szczuka     Wielbutowo  
Szczucki     Popowszczyzna  
Szczucki Łuk tatarska rodzina Łostaje  
Szczygłowski     Giejstuny  
Szczytt Radwan ?   Wielbutowo  
Szejh   tatarska rodzina Borsukowszczyzna  
Szelking     gm. Soły  
Szemiot (Szemiatt) Łabędź 1819 Wilno Oszmiana 1829
Szerenos (Serenos) Jastrzębiec   Szczepanowicze  
Szęciłło     f. Tomasówka  
Szkoda Szkoda      
Szmigielski Łodzia ?      
Szmidt     Kodze  
Szmit Szeliga ?   Marjanowo  
Szołuchowski (Szołochowski)     Karłowszczyzna  
Szorc Mora   Narwiliszki  
Szostak Łabędź ? 1835 Wilno parafia Cudzieniszki  
Szott     Bijuciszki, Szapowały, Łostaje  
Szpakowicz     Cimochy  
Szpakowski     Cimochy, Woysznaryszki, Podlaskowo, Żygiany, Białomosze  
Szpigliński     Suśliszki, Mikszany  
Sztucki     Wielkie Sioło  
Szubiński     Ciupiszki  
Szucki     Nowosiołki  
Szulс Szulс 1820 Wilno Kamienny Łog  
Szulniński     Kopciewicze  
Szuliński     Karędy  
Szumkowski Korczak 1799 Kropiwno, Kleje, Podbrzozy  
Szymkowski     Szumiliszki  
Szumоwicz Rawicz ?   Rownopole  
Szumski Jastrzębiec ?   Krewo, Suchodoły, Szwiejcaryja  
Szuniewicz Łada 1811 Mińsk, 1828 Oszmiana Miedniki, Łosza  
Szutowicz (Szotowicz)     Tańkowszczyzna, Gaje gm. Krewo  
Szybut     Łodwikowszczyzna  
Szydłowski     Kamionka, Holszany, Graużyszki, Łeyłubka, Karłowszczyzna  
Szyłejko Kalinowa 1805 Wilno, 1822 Oszmiana Bujwidy, Kasperyszki  
Szymański     Kozarowszczyzna, f. Sokocienięta, z. Porojście  
Szymanowski Jezierza ?   Bienica, Kamionka, Nowodworzce, Nowopole, Czerkasy, Poleniki, Mieszkuciszki  
Szymborowicz       1528
Szymkiewicz     Romejki  
Szymkiewicz     f. Dobra Ziemia, Borowa  
Girdzimont - Szymkiewicz     Wielbutowo  
Szymkоwicz     f. Narbutowszczyzna, Ceniukowszczyzna  
Szypiłło Szynweski 1820 Wilno Olany, Trzesiecienięta, Rymowicze